HISTÓRIA

História spoločnosti

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. Poprad (PVS, a.s.) bola založená dňa 1. 5. 2003 a to na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3171/2003-420/151 zo dňa 4. 4. 2003. Košice. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá nevydala žiadne akcie na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií a ktorej akcie nebudú prijaté burzou na obchodovanie na trhu cenných papierov.

Na základe uvedeného rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva bol zrušený štátny podnik VVaK, š.p., so sídlom v Košiciach a založené dve nástupnícke spoločnosti: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom v Košiciach (ďalej VVS, a.s.) a Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom v Poprade (ďalej aj PVS, a.s.), medzi ktoré bol v zmysle privatizačného projektu rozdelený majetok bývalého štátneho podniku.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vznikla 21. 12. 2004 ako 100% dcérska spoločnosť PVS, a.s. z dôvodu zabezpečenia prevádzkovania a údržby vodovodov a kanalizácií v okresoch Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica. Cieľom Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. nie je investičná činnosť, túto zabezpečuje majetková spoločnosť PVS, a. s., ktorej zostalo vlastníctvo všetkých aktív a majetku. Rovnako sa nezmenili ani kompetencie v oblasti rozhodovania o investíciách, ďalšom rozvoji a fondoch EÚ. PVPS, a.s. na základe zmluvy zabezpečuje prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií vrátane ČOV, ale bez vlastníckeho alebo rozhodovacieho práva k tomuto infraštrukturálnemu majetku. V priebehu roka 2006 v medzinárodnom výberovom konaní bola za strategického partnera vybraná spoločnosť Veolia Voda, člen skupiny Veolia Environnement, s ktorou bola následne uzatvorená zmluva o prevode 100% akcií spoločnosti PVPS, a.s. a ktorá sa dňa 23. 8. 2006 stala jediným akcionárom PVPS, a.s.