PÔSOBNOSŤ

Región pôsobnosti PVS, a.s.

Vodovody a kanalizácie spravované spoločnosťou sa nachádzajú na území okresov Poprad, Kežmarok, Stará Lubovňa, Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča.

Z dôvodu zabezpečenia požiadaviek na rozvoj vodovodov a kanalizácií ktoré prijala Slovenská republika pri vstupe do Európskej únie je potrebné vykonať prípravu veľkých investícií na dobudovanie a obnovu vodovodov a kanalizácií.

Od 1.1.2007 začalo nové programovacie obdobie pre vodné hospodárstva SR. Obdobie bude trvať do konca roku 2013. Počas tohoto obdobia je nutné zabezpečiť vyhovujúce čistenia a odkanalizovanie aglomerácií s počtom ekvivalentných obyvateľov nad 10 000 a vytvoriť podmienky na to aby do roku 2015 bolo vyhovujúce čistenie zabezpečené aj pre aglomerácie väčšie ako 2000 EO. Popri tom je nutné dobudovať vodovody a získať vodné zdroje pre oblasti s nízkou napojenosťou obyvateľsta na verejný vodovod.