Predmet činnosti Podtatranskej vodárenskej spoločnosti

  • správa majetku spoločnosti
  • prenájom majetku spoločnosti prevádzkovateľom
  • koncepcia rozvoja a zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd
  • investorská činnosť pri výstavbe zdravotno-vodohospodárskych stavieb
  • získavanie finančných zdrojov na zabezpečenie investičnej činnosti prednostne z fondov EÚ
  • predprojektová a projektová príprava vodohospodárskych stavieb
  • inžiniering a výkon stavebného dozoru
  • získavanie nových a ochrana existujúcich vodných zdrojov
  • odborná a poradenská činnosť