Pripravované projekty

Pripravované projekty PVS, a.s., financovanie projektov, potreba financií a výzvy na predkladanie ponúk do verejných súťaží.

Index obsahu stránky:

Pripravované projekty PVS, a.s. pre čerpanie finančných prostriedkov z EÚ fondov obdobie 2006 - 2015

Poradové číslo Názov projektu Celkové náklady v mil. Sk
1 Vodovody a kanalizácie regiónu Spiša a Tatier

Spiš:

Betlanovce, Bystrany, Chrasť nad Hornádom, Jánovce, Kaľava, Klčov, Kluknava, Krompachy, Kolinovce, Levoča, Spišské Vlachy, Vernár, Vítkovce, Spišské Bystré

Poprad:
Abrahámovce, Batizovce, Bušovce, Hozelec, Nová Lesná, Podhorany, Poprad, Spišská Belá, Svit, Štrba, Štôla, Tatranská Lomnica, Toporec, Veľká Lomnica, Veľký Slavkov, Ždiar
3500
2 Odkanalizovanie okolia Starej Ľubovne; obce Jarabina, Nová Ľubovňa, Jakubany, Stará Ľubovňa 150
3 Rekonštrukcia ČOV Stará Ľubovňa 150
4 Doplnenie vodných zdrojov a dobudovanie infraštruktúry pre mikroregión Minčol; obce Ľubotín, Šarišské Jastrabie, Ďurková 100
5 Doplnenie vodných zdrojov a dobudovanie infraštruktúry pre Gelnicu Mesto Gelnica 325
6 Doplnenie vodných zdrojov a dobudovanie infraštruktúry pre Rudňany 155
7 Doplnenie vodných zdrojov a dobudovanie infraštruktúry pre región Zamaguria; mesto Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Matiašovce, Reľov, Lechnica, Červený Klaštor, Majere 295
8 Dobudovanie a rozšírenie vodovodov a kanalizácií v regióne Poprad podľa požiadaviek miest a obcí v okrese Poprad 385
9 Dobudovanie a rozšírenie vodovodov a kanalizácií v regióne Sp. Nová Ves podľa požiadaviek miest a obcí v okrese Spišská Nová Ves 390
10 Dobudovanie a rozšírenie vodovodov a kanalizácií v regióne Kežmarok podľa požiadaviek miest a obcí v okrese Kežmarok 250
11 Dobudovanie a rozšírenie vodovodov a kanalizácií v regióne Levoča podľa požiadaviek miest a obcí v okrese Levoča 100
12 Dobudovanie a rozšírenie vodovodov a kanalizácií v regióne Stará Ľubovňa podľa požiadaviek miest a obcí v okrese Stará Ľubovňa 200
13 VN - Garajky 
ÚV a prívodný rad do Popradu
vybudovanie úpravne vody čerpacej stanice a výtlaku do Spišsko – Popradskej vodárenskej sústavy
3500

Financovanie projektov

Financovanie % Zdroj financií pre pripravované projekty Celkové oprávnené
náklady mil. Sk
71,3 EÚ fondy 6 775
20,0 Štátny rozpočet 1900
8,7 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 825
0 Mestá a obce regiónov 0
100 Spolu 9500

Potreba financií

Potreba financií do roku 2015 v mil. Sk
Názov PVS, a.s. EU fondy a ŠR SR Mestá a obce Spolu
Rozostavané stavby 72,2 547 0 619,2
Pripravované stavby 1 450 8 550 0 10 000
Obnova infraštruktúry (malé investície) 1 117 0 0 1 117
Spolu 2 639,2 9 097 0 11 736,2
Podiel % 22,5 77,5 0 100