Vodojem Ždiar

Názov projektu: Vodojem Ždiar

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Špecifický cieľ: 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie

Názov prijímateľa: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Sídlo prijímateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

Začiatok projektu: podporné aktivity projektu 04/2020, hlavné aktivity projektu 06/2020

Predpokladaný termín ukončenia projektu: hlavné aktivity projektu 05/2021, podporné aktivity projektu 09/2021

Miesto realizácie projektu: Projektové územie „Vodojemu Ždiar“ sa nachádza v rámci Prešovského kraja, v okrese Poprad, severne od intravilánu katastra obce Ždiar, medzi Bachledovou a Blaščatskou dolinou.  

 

História projektu a jeho opis

Projekt s názvom „Vodojem Ždiar“ je súčasťou vodnej stavby „Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar - Bachledova dolina“ (vypracovaný projekčnou kanceláriou RH Dúha s.r.o., Prešov). Na uskutočnenie tejto stavby bolo vydané stavebné povolenie ObÚ ŽP v Poprade č.j. 2009/01234/05-GL dňa 09.09.2009 s právoplatnosťou od 13.10.2009. Stavebné povolenie je právoplatné nakoľko ide o rozostavanú stavbu.

Objektová skladba tejto vodnej stavby zahŕňa viaceré stavebné objekty a prevádzkové súbory, avšak predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP), ktorá bola predložená prijímateľom v roku 2017, boli len náklady na vybudovanie stavebnej a technologickej časti vodojemu s manipulačnou komorou a s akumulačnými nádržami 2 x 100 m3 ako aj NN prípojky k vodojemu. Vzhľadom k tomu, že zvyšná časť vodnej stavby je už zrealizovaná, finančná podpora z EÚ prostredníctvom operačného programu - Integrovaný regionálny operačný program (IROP) na výstavbu vodojemu významne napomôže k tomu, aby sa predmetné rozšírenie verejného vodovodu v krátkom čase kompletne dobudovalo a celá vodná stavba sa stala funkčnou a spôsobilou pre trvalé užívanie.

Ako už bolo uvedené, prijímateľ v roku 2017 podal žiadosť o NFP v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19. Ku koncu roku 2019 bola táto žiadosť schválená a pridelené finančné prostriedky prostredníctvom operačného programu IROP (viď nižšie). Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041M839-421-19 bola podpísaná v 02/2020 medzi poskytovateľom a prijímateľom. V súčasnosti prebieha administratívna kontrola verejného obstarávania, v rámci hlavnej aktivity projektu, pred podpisom zmluvy na prác s víťazným uchádzačom a prijímateľom.

 

Výška poskytnutého NFP

Výška nenávratného finančného príspevku projektu je maximálne 366 012,49.- EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 406 680,54.- EUR

 

Ciele projektu

Realizáciou projektu „Vodojem Ždiar“ sa zabezpečí bezproblémová dodávka, kvalita a hygienické zabezpečenie pitnej vody pri súčasnom zlepšení podmienok prístupu zvýšeného podielu obyvateľstva k hromadnému zásobovaniu pitnou vodu v obci Ždiar. Tento cieľ sa dosiahne realizáciou objektu vodojemu s  akumulačnými komorami 2 x 100 m3 a s manipulačnou komorou v rámci dobudovania verejného vodovodu vodnej stavby „Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar-Bachledova dolina“, ktorý sa stane súčasťou jestvujúcej verejnej vodovodnej siete obce Ždiar.

Výstavbou vodojemu sa umožní plynulá a prevádzkovo spoľahlivá dodávka pitnej vody aj v čase jej maximálnych odberov. Vybudovaný vodojem zabezpečí tlak vo vodovodnej sieti v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 684/2006 Z.z. Akumulačný objem vodojemu zároveň pokryje požadovaný objem požiarnej vody a zaistí zásobu vody v prípade poruchy v súlade s STN 75 5302. Inštalované zariadenie pre hygienické zabezpečenie vody zaručí požiadavky jej zdravotnejnezávadnosti v súlade s požiadavkami §13 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z.  

Realizácia vodojemu napomôže k zvýšeniu atraktivity tejto prihraničnej oblasti a udržateľnému rozvoju obce z pohľadu zabezpečenia služieb v oblasti cestovného ruchu, ktoré tvoria výrazný podiel na zamestnanosti obyvateľstva v tomto podtatranskom regióne. 

 

08/2020 - Začiatok výstavby

10/2020

11/2020

11/2020

06/2021