Nahlasovanie porúch

Dobudovanie a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd Kežmarok

Po viacročnej príprave sa konečne Podtatranskej vodárenskej spoločnosti podarilo začiatkom tohto kalendárneho roku (r. 2014) získať nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Kežmarok pod kódom ITMS 224110110166, ktorý je spolufinancovaný z kohézneho fondu (KF) v rámci implementácie operačného programu životné prostredie (OP ŽP), prioritná os 1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, operačný ciel 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Ciele projektu:

Cieľom projektu je zabezpečenie redukcie vplyvu znečistenia odpadových vôd na kvalitu povrchových vôd toku Poprad a zvýšenie kvality životného prostredia v aglomerácii Kežmarok dobudovaním a intenzifikáciou jej jestvujúcej ČOV na celkovú kapacitu 29 556 EO v súlade so záväzkami SR voči EU. Implementovaná technológia čistenia odpadových vôd zohľadňuje požiadavky Rámcovej smernice o vodách 2000/60/EC, Smernice 91/271/EHS ako aj požiadavky  národnej legislatívy (najmä NV SR 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd). Je nesporné, že realizácia projektu v danej oblasti prispeje k zníženiu zátaže životného prostredia a k zvýšeniu kvality života obyvateľov. Pozitívny vplyv sa taktiež prejaví vo vylepšení kvalitatívnych parametrov podzemných i povrchových vodných zdrojov v danom projektovom území. Vybudovanie environmentálnej infraštruktúry, do ktorej patrí aj verejná kanalizácia vrátane ČOV, predstavuje základný rozvojový prvok akéhokoľvek regiónu. Z uvedeného dôvodu sa po realizácii projektu očakáva aj ekonomický rozvoj celej projektovej oblasti.

Merateľné ukazovatele projektu:

Názov merateľného ukazovateľa výsledku Merná jednotka Plánovaný stav po ukončení projektu
Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV ks 1
Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu osôb 1001
Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie* MW 0,476

*Poznámka: Na ČOV Kežmarok bude inštalovaná kogeneračná jednotka, pričom zdrojom pre výrobu jej energie (tepelnej a elektrickej) bude bioplyn, ktorý sa bude produkovať v  reaktoroch využívajúcich proces anaeróbnej stabilizácie čistiarenského kalu.

Projekt prispeje aj k zabezpečeniu zamestnanosti v aglomerácii Kežmarok vytvorením 1 nového pracovného miesta priamo na čistiarni odpadových vôd.

Investičné a oprávnené výdavky projektu:

Max. výška celkových investičných výdavkov projektu pre realizáciu aktivít projektu predstavuje sumu 13,868 mil. € bez DPH, celkové oprávnené výdavky aktivít projektu (dobudovanie a intenzifikácia ČOV vrátane nákladov na výkon stavebného dozoru a refundáciu projektovej prípravy projektu) predstavujú 13,811 mil. €, pričom Poskytovateľ (MŽP SR) poskytne Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. nenávratný finančný príspevok do výšky 13,120 mil. €. Zvyšok tvorí spolufinancovanie Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej len PVS, a.s.).

Zmluvné vzťahy v rámci realizácie projektu:

Dňa 23.04.2014 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP (ZoPNFP) c. 147/1.2 MP/2014, ktorá bola a v priebehu roku bola aktualizovaná Dodatkom č. 1 a č.2. Následne prebehli administratívne kontroly verejného obstarávania všetkých zmlúv, ktoré sa týkajú realizácie tohto diela. Na základe pozitívnych výsledkov týchto kontrol bolo možné zacať financovať výdavky projektu. Z uvedeného dôvodu, v súlade so zmluvnými podmienkami, bola začatá výstavba v areáli ČOV Kežmarok dňa 14.08.2014, kedy PVS, a.s. zároveň odovzdala stavenisko zhotoviteľovi, ktorým je Združenie ZIPP – ARPROG ČOV Kežmarok. Výkon služieb stavebného dozoru zabezpečuje firma Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Účastníkom realizácie projektu je firma AD Consult, a.s., ktorá zabezpečuje jeho riadenie.

Predpokladaný časový harmonogram projektu:

V zmysle ŽoPNFP je nutné všetky aktivity projektu ukončiť najneskôr do 31.12.2015. V súlade so zmluvnými podmienkami na práce je lehota výstavby stanovená na 24 mesiacov s následnou 12 mesačnou skúšobnou prevádzkou. Na základe predbežných rokovaní so zhotoviteľom, ako aj pripravovaných opatrení v rámci technického riešenia projektu, sa očakáva, že lehota výstavby sa bude dať skrátiť tak, aby bola totožná s hore uvedenou lehotou ukončenia projektu. Súčasné tempo realizácie výstavby potvrdzuje realitu očakávaného ukončenia výstavby na jeseň r. 2015.

Záver:

Realizácia projektu zabezpečí, v rámci prioritnej osi 1 OP ŽP Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd KF s využitím jej špecifického cieľa Znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR a uplatnením operačného cieľa Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ, dosiahnutie globálneho cieľa OP ŽP, čo predstavuje zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR.