Dobudovanie kanalizácií a čistiarne odpadových vôd pre aglomeráciu Stará Ľubovňa

Projekt Dobudovanie kanalizácií a čistiarne odpadových vôd (ČOV) pre aglomeráciu Stará Ľubovňa pod kódom ITMS 24110110083 je spolufinancovaný z kohézneho fondu (KF) v rámci implementácie operačného programu životné prostredie (OP ŽP), prioritná os 1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Ciele projektu:

Cieľom projektu je zabezpečenie odkanalizovania i čistenia odpadových vôd v aglomerácii Stará Ľubovňa, ktorá pozostáva z mesta Stará Ľubovňa,  obcí Nová Ľubovňa a Jakubany, v súlade s Rámcovou smernicou o vodách 2000/60/EC, Smernicou 91/271/EHS a národnou legislatívou. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie stupňa napojenosti v predmetnej aglomerácii na verejnú kanalizáciu nad 90 % podľa EO (ekvivalentný obyvateľ) a zabezpečenie čistenia odvádzaných odpadových vôd. Odpadové vody z aglomerácie Stará Ľubovňa budú privádzané dobudovanou verejnou kanalizáciou na jestvujúcu ČOV Stará Ľubovňa, ktorá po ukončení projektu bude mať dostatočnú kapacitu a požadovanú účinnosť čistenia.

Fyzické indikátory projektu:

 • dĺžka novo vybudovanej stokovej siete bez prípojok – 12,533 km,
 • dobudovanie a intenzifikácia ČOV Stará Ľubovňa,
 • počet EO napojených na novovybudovanú stokovú sieť – 3 810,
 • počet nových EO napojených na zrekonštruovanú ČOV Stará Ľubovňa – 1 459.

Nasledujúca tabuľka dokumentuje porovnanie napojenosti obyvateľstva aglomerácie Stará Ľubovňa na stokovú sústavu v súčasnosti a po ukončení realizácie projektu.

Sídlo 2010 2013
Stará Ľubovňa 90,0% 92,6%
Nová Ľubovňa 47,0% 85,1%
Jakubany 10,0% 85,2%
Aglomerácia celkom 75,5% 90,8%

Je nesporné, že realizácia projektu v danej oblasti prispeje k zníženiu záťaže životného prostredia a k zvýšeniu kvality života obyvateľov. Pozitívny vplyv sa taktiež prejaví vo vylepšení kvalitatívnych parametrov podzemných i povrchových vodných zdrojov v danom projektovom území. Vybudovanie environmentálnej infraštruktúry, do ktorej patrí aj verejná kanalizácia, predstavuje základný rozvojový prvok akéhokoľvek regiónu. Z uvedeného dôvodu sa po realizácii projektu očakáva aj ekonomický rozvoj celej projektovej oblasti.

Investičné výdavky projektu:

Max. výška celkových investičných výdavkov pre realizáciu aktivít projektu predstavuje sumu 17 406 163,38 € bez DPH, pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú 17 289 903,15 €. Na vybudovanie kanalizácie pripadá 7 197 168,10 € a výdavky na intenzifikáciu ČOV Stará Ľubovňa predstavujú 10 176 465,23 €. Celkové náklady na podporné aktivity tohto projektu dosahujú sumu 32 530,05 €. Celková pomoc Operačného programu Životné prostredie je poskytovaná do max. výšky 16 425 407,99 € (94,365 %) a zvyšok tvorí spolufinancovanie Podtatranskej vodárenskej spoločnosti vo výške 980 755,39 € t.j. 5,635 %.

Špecifické ukazovatele projektu:

Celková dĺžka novo budovanej kanalizácie 12 533,0 m aglomerácie Stará Ľubovňa sa skladá z nasledovných stavieb:

 • vybudovanie 2 394,5 m gravitačnej kanalizácie v meste Stará Ľubovňa,
 • vybudovanie 2 209 m gravitačnej kanalizácie v obci Nová Ľubovňa,
 • vybudovanie 7 929,5 m gravitačnej kanalizácie v obci Jakubany,
 • vybudovanie 779 ks kanalizačných prípojok čo predstavuje 5 842,5 m.

Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Stará Ľubovňa zahŕňa nasledovné opatrenia:

 • celkový počet EO pripojených na ČOV Stará Ľubovňa po realizácii projektu bude 22 865 obyvateľov,
 • zvýšenie kapacity ČOV Stará Ľubovňa pre 24 917 EO pri hydraulickom zaťažení 5 032 m3/d a látkovom zaťažení 1 495 kg BSK5/deň,
 • a zabezpečenie čistenia odpadových vôd s odstraňovaním nielen organického znečistenia, ale aj nutrientov pri eliminácii nasledovných vybraných ukazovateľov znečistenia: 7,96 BSK5 t/rok, 8,1 Nc t/rok a 1,8 t Pc/rok.

Záver:

Realizácia projektu zabezpečí, v rámci prioritnej osi 1 OP ŽP Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd KF s využitím jej špecifického cieľa Znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR a uplatnením operačného cieľa Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ, dosiahnutie globálneho cieľa OP ŽP, čo predstavuje zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR.

Postup prác na projekte: „Dobudovanie kanalizácií a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa“ obdobie Január – Marec 2011

Dňa 10.02.2011 prebehlo odovzdanie staveniska v obci Jakubany, dňa 15.02.2011 prebehlo odovzdanie staveniska v Novej Ľubovni.

Stručná sumarizácia postupu prác na projekte za hodnotené obdobie:

Január 2011

Zhotoviteľ v mesiaci január 2011 vykonal práce na týchto stavebných objektoch:

 • SO 01 Závitovková čerpacia stanica
 • SO 02 Vertikálny lapač piesku
 • SO 03 Objekt hrubého predčistenia
 • SO 19 Nádrž biologického čistenia
 • SO 21 Dosadzovacie nádrže
 • SO 27 Trafostanica

Február 2011

Zhotoviteľ v mesiaci február 2011 vykonal práce na týchto stavebných objektoch:

 • SO 0301 Jakubany – Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, stoková sieť
 • SO 01 Závitovková čerpacia stanica
 • SO 02 Vertikálny lapač piesku
 • SO 03 Objekt hrubého predčistenia
 • SO 15 Kalové polia
 • SO 19 Nádrž biologického čistenia - rekonštrukcia na aktivačnú nádrž
 • SO 21 Dosadzovacie nádrže

Marec 2011

Zhotoviteľ v mesiaci marec 2011 vykonal práce na týchto stavebných objektoch:

 • SO 0101 Stará Ľubovňa– Dobudovanie kanalizačného zberača „B“
 • SO 0301 Jakubany – Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, stoková sieť
 • SO 01 Závitovková čerpacia stanica
 • SO 02 Vertikálny lapač piesku
 • SO 03 Objekt hrubého predčistenia
 • SO 15 Kalové polia
 • SO 19 Nádrž biologického čistenia - rekonštrukcia na aktivačnú nádrž
 • SO 21 Dosadzovacie nádrže
 • SO 25 Meranie vyčistenej vody
 • SO 27 Trafostanica
 • PS 01 Hrubé predčistenie a čerpanie odpadových vôd

Stav finančného plnenia k 31.03.2011

Postup prác na projekte: „Dobudovanie kanalizácií a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa“ obdobie Apríl – Jún 2011

Stručná sumarizácia postupu prác na projekte za hodnotené obdobie:

Apríl 2011

Zhotoviteľ v mesiaci apríl 2011 vykonal práce na týchto stavebných objektoch:

 • SO 0101 Stará Ľubovňa– Dobudovanie kanalizačného zberača „B“
  stoka „B“ - 98,66 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 3 ks kanalizačných šácht
 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť
  stoka „C“ a „D“ - 267,24 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 6 ks kanalizačných šácht
 • SO 0301 Jakubany – Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, stoková sieť
  vetva „AB“, „AB-1“, „AB-2“, „AC“, „AF“, „AC-1“ - 1005,44 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 28 ks kanalizačných šácht
  vetva „AB“- pretlak v dĺžke 7,03 metrov pre potrubie z rúr PVC DN 300
 • SO 0302 Jakubany, Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, kanalizačné odbočky
  stoka  „AB“; „AB-1“; „AB-2“; „AC“, „AC-1“; „AF“- 287,3 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 66 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov

Časť ČOV:

 • SO 01 Závitovková čerpacia stanica
 • SO 02 Vertikálny lapač piesku
 • SO 03 Objekt hrubého predčistenia
 • SO 07 Čerpacia stanica kalov, ducháreň
 • SO 15 Kalové polia
 • SO 18 Nádrž regenerácie kalu
 • SO 19 Nádrž biologického čistenia
 • SO 21 Dosadzovacie nádrže
 • SO 25 Meranie vyčistenej vody
 • SO 26 Povodňová čerpacia stanica
 • SO 28 Prípojka VN
 • SO 31 Prepojovacie potrubia
 • SO 33 Vnútroareálový rozvod vody
 • SO 38 STL plynová prípojka
 • PS 02 Mechanické predčistenie
 • PS 03 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu

Máj 2011

Zhotoviteľ v mesiaci máj 2011 vykonal práce na týchto stavebných objektoch:

 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť
  stoka „C“ - 347,55 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 7 ks kanalizačných šácht
 • SO 0201 Nová Ľubovňa , dobudovanie kanalizácie, kanalizačné odbočky
  stoka  „C“- 323,36 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 39 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov
 • SO 0301 Jakubany – Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, stoková sieť
  vetva „AB“, „AB-2-2“, „AC“, „AB-3“ - 849,93 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 27 ks kanalizačných šácht
  vetva „AB“- pretlak v dĺžke 7,03 metrov pre potrubie z rúr PVC DN 300
 • SO 0302 Jakubany, Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, kanalizačné odbočky
  stoka  „AB“; „AB-2-2“; „AB-2“; „AC“, „AF“- 224,66 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 31 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov

Časť ČOV:

 • SO 01 Závitovková čerpacia stanica
 • SO 02 Vertikálny lapač piesku
 • SO 03 Objekt hrubého predčistenia
 • SO 04 Usadzovacia nádrž
 • SO 05 Aktivačná nádrž- rekonštrukcia na denitrifikačnú nádrž DNN B
 • SO 06 Dosadzovacia nádrž – rekonštrukcia na denitrifikačnú nádrž DNN C
 • SO 07 Čerpacia stanica kalov, ducháreň
 • SO 10 Strojovňa vyhnívacej nádrže s kotolňou
 • SO 15 Kalové polia
 • SO 18 Nádrž regenerácie kalu
 • SO 19 Nádrž biologického čistenia – rekonštrukcia na aktivačnú nádrž AN
 • SO 21 Dosadzovacie nádrže
 • SO 25 Meranie vyčistenej vody
 • SO 26 Povodňová čerpacia stanica
 • SO 31 Prepojovacie potrubia
 • SO 33 Vnútroareálový rozvod vody
 • SO 38 STL plynová prípojka
 • PS 02 Mechanické predčistenie
 • PS 03 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu

Jún 2011

Zhotoviteľ v mesiaci jún 2011 vykonal práce na týchto stavebných objektoch:

 • SO 0102 Stará Ľubovňa ul. J. Kráľa– rozšírenie kanalizácie
  178,21 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 6 ks kanalizačných šácht
 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť
  stoka „C“ - 360,59 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 9 ks kanalizačných šácht
 • SO 0201 Nová Ľubovňa , dobudovanie kanalizácie, kanalizačné odbočky
  stoka  „C“- 288,06 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 41 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov
 • SO 0301 Jakubany – Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, stoková sieť
  vetva „AB“, „AB-2-2“, „AB-2-2a“, „AB-2-2b“,„AB-2“ - 798,15 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 25 ks kanalizačných šácht
 • SO 0302 Jakubany, Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, kanalizačné odbočky
  stoka  „AB“; „AB-2-2“; „AB-2a“ - 231,16 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 31 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov

Časť ČOV:

 • SO 04 Usadzovacia nádrž
 • SO 05 Aktivačná nádrž- rekonštrukcia na denitrifikačnú nádrž DNN B
 • SO 06 Dosadzovacia nádrž – rekonštrukcia na denitrifikačnú nádrž DNN C
 • SO 07 Čerpacia stanica kalov, ducháreň
 • SO 10 Strojovňa vyhnívacej nádrže s kotolňou
 • SO 18 Nádrž regenerácie kalu
 • SO 19 Nádrž biologického čistenia – rekonštrukcia na aktivačnú nádrž AN
 • SO 21 Dosadzovacie nádrže
 • SO 22 Zahusťovacia nádrž
 • SO 23 Akumulačná komora kalovej vody
 • SO 31 Prepojovacie potrubia
 • SO 33 Vnútroareálový rozvod vody
 • PS 03 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu
 • PS 07 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
 • PS 08 MaR

Stav finančného plnenia k 30.06.2011

15

Postup prác na projekte: „Dobudovanie kanalizácií a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa“ obdobie Júl – September 2011

Stručná sumarizácia postupu prác na projekte za hodnotené obdobie:

Júl 2011

Líniová časť:

 • SO 0101 Stará Ľubovňa– Dobudovanie kanalizačného zberača „B“
  stoka „B“ - 255 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 5 ks kanalizačných šácht
 • SO 0102 Stará Ľubovňa ul. J. Kráľa– rozšírenie kanalizácie
  273,7 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 8 ks kanalizačných šácht
 • SO 04 Stará Ľubovňa - kanalizačné odbočky
  stoka  „CI“ – 89,04 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 19 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov
 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť
  stoka „AB“ a „D“ - 235,26 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 5 ks kanalizačných šácht
 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť - odbočky
  stoka  „AB“ a „D“ – 70,22 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 18 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov
 • SO 0301 Jakubany – Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, stoková sieť
  vetva „AB-2-2“, „AB-2-1“, „AB-2“ – 751,30 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 19 ks kanalizačných šácht
 • vetva „AB-2-2“, „AB-2-1“, „AB-2“ – 751,30 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 19 ks kanalizačných šácht
  stoka  „AB2-1-1“; „AB-2-2“ – 135,49 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 35 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov

Časť ČOV:

Boli vykonávané práce na nasledovných stavebných objektoch a prevádzkových súboroch ČOV:

 • SO 04 Usadzovacia nádrž
 • SO 05 Aktivačná nádrž - Rek na DNN B
 • SO 06 Dosadzovacia nádrž- Rek na DNN C
 • SO 07 Čerpacia stanica kalov, ducháreň
 • SO 10 Strojovňa vyhnívacej nádrže s kotolňou
 • SO 18 Nádrž regenerácie kalu
 • SO 19 Aktivačná a dosadzovacia nádrž. – rek. Aktivačná nádrž AN
 • SO 21 Dosadzovacie nádrže
 • SO 22 Zahusťovacia nádrž
 • SO 31 Prepojovacie potrubia
 • PS 03 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu
 • PS 04 Dosadzovacie nádrže
 • PS 07 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
 • PS 08 MaR

August 2011

Líniová časť:

 • SO 0101 Stará Ľubovňa– Dobudovanie kanalizačného zberača „B“
  stoka „B“ – 233,639 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 5 ks kanalizačných šácht
 • SO 0102 Stará Ľubovňa ul.Garbiarska – rozšírenie kanalizácie
  131,111 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 6 ks kanalizačných šácht
 • SO 04 Stará Ľubovňa - kanalizačné odbočky
  ul. J.Kráľa – 125,71 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 27 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov
 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť
  stoka „D“ - 148,194 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 3 ks kanalizačných šácht
 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť - odbočky
  stoka  „AB“, „D“- 80 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 20 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov
 • SO 0301 Jakubany – Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, stoková sieť
  vetva „AB-2“ - 263,15 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 6 ks kanalizačných šácht
 • SO 0302 Jakubany, Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, kanalizačné odbočky
  stoka  „AB-2“ - 238,86 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 33 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov

Časť ČOV:

Boli vykonávané práce na nasledovných stavebných objektoch a prevádzkových súboroch ČOV:

 • SO 04 Usadzovacia nádrž
 • SO 07 Čerpacia stanica kalov, ducháreň
 • SO 10 Strojovňa vyhnívacej nádrže s kotolňou
 • SO 13 Uskladňovacia nádrž
 • SO 21 Dosadzovacie nádrže
 • SO 22 Zahusťovacia nádrž
 • SO 23 Akumulačná komora kalovej vody
 • SO 31 Prepojovacie potrubia
 • SO 34 Vnútroareálové komunikácie
 • PS 03 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu
 • PS 04 Dosadzovacie nádrže
 • PS 07 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
 • PS 08 MaR

September 2011

Líniová časť:

 • SO 0102 Stará Ľubovňa ul. J. Kráľa– rozšírenie kanalizácie
  178,21 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 6 ks kanalizačných šácht
 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť
  stoka „C“ - 360,59 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 9 ks kanalizačných šácht
 • SO 0201 Nová Ľubovňa , dobudovanie kanalizácie, kanalizačné odbočky
  stoka  „C“- 288,06 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 41 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov
 • SO 0301 Jakubany – Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, stoková sieť
  vetva „AB“, „AB-2-2“, „AB-2-2a“, „AB-2-2b“,„AB-2“ - 798,15 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 25 ks kanalizačných šácht
 • SO 0302 Jakubany, Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, kanalizačné odbočky
  stoka  „AB“; „AB-2-2“; „AB-2a“ - 231,16 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 31 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov

Časť ČOV:

Boli vykonávané práce na nasledovných stavebných objektoch a prevádzkových súboroch ČOV:

 • SO 07 Čerpacia stanica kalov, ducháreň
 • SO 09 Vyhnívacia nádrž
 • SO 10 Strojovňa vyhnívacej nádrže s kotolňou
 • SO 13 Uskladňovacia nádrž
 • SO 14 Armatúrna komora uskladňovacej nádrže
 • SO 21 Dosadzovacie nádrže
 • SO 22 Zahusťovacia nádrž
 • SO 23 Akumulačná komora kalovej vody
 • SO 31 Prepojovacie potrubia
 • SO 34 Vnútroareálové komunikácie
 • PS 03 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu
 • PS 05 Čerpanie kalu
 • PS 07 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
 • PS 08 MaR
 • PS 10 Plynová kotolňa

V auguste 2011 zhotoviteľ požiadal o prebratie časti diela a vydanie Protokolu o odovzdaní a prebratí časti diela na stavebné objekty SO 05, SO 06, SO 07, SO 18-SO 21, SO 27-SO 30, SO 31(okrem vetvy A2,A6,C2,C3,C4), SO 32(okrem vetvy B1, B2), SO 33 (UV15P, PV4), SO 38 a prislúchajúcich častí prevádzkových súborov: PS-3, PS-4, PS-5, PS-7, PS-8, PS-9. Súčasne začal s prípravou dokumentácie k preberaniu v  súlade so Zmluvou o dielo. Postup prác je v súlade s platným časovým a finančným harmonogramu projektu.

Stav finančného plnenia k 30.09.2011

Výškové zameriavanie osadenia kanalizačných potrubí

Postup prác na projekte: „Dobudovanie kanalizácií a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa“ obdobie Október–December 2011

Stručná sumarizácia postupu prác na projekte za hodnotené obdobie:

Október – December 2011

Líniová časť:

 • odhumusovanie, odstránenie podkladu alebo krytu vozovky, výkop ryhy, pieskové lôžko
 • čerpanie vody, uloženie trativodu
 • uloženie kanalizačného potrubia a kanalizačných šácht
 • obsyp potrubia pieskom, hutnenie zásypu ryhy, odvozu prebytočnej zeminy na skládku
 • spätné úpravy
 • tlakové skúšky na kanalizačnom potrubí a šachtách
 • SO 0101 Stará Ľubovňa– Dobudovanie kanalizačného zberača „B“
  stoka „B“ - 444,4 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 10 ks kanalizačných šácht
 • SO 04 Stará Ľubovňa - kanalizačné odbočky 
  stoka  „B“ – 15,40 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 1 ks kanalizačná revízna šachtička DN 400 s osadením poklopu
 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť
  stoka „D“ - 170,80 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 4 ks kanalizačných šácht
 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť
  stoka „AB“ a „D“ - 235,26 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 5 ks kanalizačných šácht
  stoka „D1“ – 67,98 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 1 ks kanalizačnej šachty
 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť - odbočky
  stoka „D“ – 134,65 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 4 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov
 • SO 0301 Jakubany – Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, stoková sieť
  vetva „AB-2“ – 243,70 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 7 ks kanalizačných šácht
  vetva „AB1-2“ – 37,30 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 2 ks kanalizačných šácht
 • SO 0302 Jakubany, Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, kanalizačné odbočky
  stoka  „AB-2“ – 44,36 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 10 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 s osadením poklopov

Časť ČOV:

Boli vykonávané práce na nasledovných stavebných objektoch a prevádzkových súboroch ČOV:

 • SO 04 Usadzovacia nádrž 
  betonáž skosenia dna
  montáž technologických zariadení v nádrži 
  debnenie dobetonávky styku žľabu a koruny 
  napustenie nádrže vodou
  skúška vodotesnosti
  odkvapový chodník
 • SO 07 Čerpacia stanica kalov, ducháreň 
  montáž vykurovacích telies a dopojenie rozvodu ÚK 
  montáž a škárovanie dlažby
 • SO 09 Vyhnívacia nádrž 
  montáž lešenia
  reprofilácia stien a stropu
  skúška vodotesnosti 
  zateplenie a opláštenie nádrže
  montáž poklopu
  skúška vodotesnosti a plynotesnosti
 • SO 10 Strojovňa vyhnívacej nádrže s kotolňou
  montáž technológie kotolne
  montáž rozvodov ELI  v kotolni
  montáž rozvodov plynu, skrinky plynomera a uzáverov plynu
  montáž výmenníka
  montáž uzemnenia plynomera a strechy
  dopojenie servopohonov automatických ventilov
  tlaková skúška rozvodov bioplynu
  úradná skúška elektrického zariadenia
  spustenie kotolne do prevádzky
  napustenie teplovodu, odvzdušnenie kúrenia
 • SO 13 Uskladňovacia nádrž
  reprofilácia dna, náter xypex
  tlaková skúška nádrže
  montáž miešadiel a oceľových rebríkov
  napustenie nádrže kalom
  odkvapový chodník
 • SO 14 Armatúrna komora uskladňovacej nádrže
  prednástrek pod omietky, oprava omietok, ochranný náter stien a stropu
  dopojenie prepojovacích potrubí
  montáž rozvodov ELI
  montáž technológie a kúrenia
  pokládka dlažby
 • SO 21 Dosadzovacie nádrže 
  odkvapový chodník, terénne úpravy
 • SO 22 Zahusťovacia nádrž
  ochranný náter betónu 
  montáž dlažby odkvapového chodníka a terénne úpravy
 • SO 23 Akumulačná komora kalovej vody
  oddebnenie stropu
  obsyp nádrže
  náter stropu nádrže
 • SO 31 Prepojovacie potrubia
  prepojovacie potrubie E7, E8 a E10
  prepojenie plynovej prípojky na STL rozvod 
  montáž plynomera a napustenie plynu
 • SO 34 Vnútroareálové komunikácie
  hrubé terénne úpravy v areáli ČOV
  chodníky a odkvapové chodníky

Stav finančného plnenia k 31.12.2011

Rekonštruovaná primárna sedimentáčná nádrž

Postup prác na projekte: „Dobudovanie kanalizácií a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa“ obdobie Január – Marec 2012

Stručná sumarizácia postupu prác na projekte za hodnotené obdobie:

Január - Marec 2012

Líniová časť:

 • odhumusovanie, odstránenie podkladu alebo krytu vozovky, výkop ryhy, pieskové lôžko
 • čerpanie vody, uloženie trativodu
 • uloženie kanalizačného potrubia a kanalizačných šácht
 • obsyp potrubia pieskom, hutnenie zásypu ryhy, odvozu prebytočnej zeminy na skládku
 • spätné úpravy
 • tlakové skúšky na kanalizačnom potrubí a šachtách
 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť
  stoka „D“ – 98,70 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 2 ks kanalizačných šácht
 • SO 0301 Jakubany – Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, stoková sieť
  vetva „AB-2“ – 282,73 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 7 ks kanalizačných šácht
  vetva „AB-2-2a“ – 232,24 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 10 ks kanalizačných šácht
  vetva „AB-2-2b“ –37,21 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 2 ks kanalizačných šácht
  vetva „AB1-2“ – 260,50 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 6 ks kanalizačných šácht, vrátane pretlaku o dĺžke 19 metrov pre potrubie z rúr PVC DN 300 pri prechode rieky Jakubianky
 • SO 0302 Jakubany, Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, kanalizačné odbočky
  stoka  „AB-2“ – 77,75 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 17 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400 
  stoka  „AB-2-2a“ – 46,82 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 7 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400

Časť ČOV:

Boli vykonávané práce na nasledovných stavebných objektoch a prevádzkových súboroch ČOV:

 • SO 04 Usadzovacia nádrž 
  betonáž skosenia dna
  napustenie nádrže vodou
  skúška vodotesnosti
  odkvapový chodník
 • SO 07 Čerpacia stanica kalov, ducháreň 
  montáž vykurovacích telies a dopojenie rozvodu ÚK 
  montáž a škárovanie dlažby
  prestupy cez stenu
 • SO 09 Vyhnívacia nádrž 
  montáž lešenia
  skúška vodotesnosti 
  zateplenie a opláštenie nádrže
  montáž poklopu
 • SO 10 Strojovňa vyhnívacej nádrže s kotolňou
  montáž technológie kotolne
  montáž rozvodov ELI  v kotolni
  montáž rozvodov plynu, skrinky plynomera a uzáverov plynu
  montáž výmenníka
  montáž uzemnenia plynomera a strechy
  dopojenie servopohonov automatických ventilov
  napustenie teplovodu, odvzdušnenie kúrenia
 • SO 13 Uskladňovacia nádrž
  montáž miešadiel a oceľových rebríkov
  napustenie nádrže kalom
  odkvapový chodník
  oplechovanie atiky a prestupu cez stenu nádrže
 • SO 14 Armatúrna komora uskladňovacej nádrže
  maľba stien a stropu, ochranný náteru stien, dlažba
  montáž rozvodov ELI
  montáž technológie a kúrenia
 • SO 16 Objekt mechanického odvodnenia kalu
  odpojenie objektu od inžinierskych sietí
  demontáž technológie, rozvodov ELI., kúrenia a vody
  búranie omietok, podláh, vybúranie starých betónových základov
  osekanie obkladov a vybúranie zárubní
  výkop pod základy a šachty
  výkop a pokládka odvodňovacieho potrubia vylisovaného kalu
  výmena okien
 • SO 23 Akumulačná komora kalovej vody
  oddebnenie stropu 
  obsyp nádrže 
  náter stropu nádrže 
  spádovanie dna nádrže
  tlaková skúška
  vyčerpanie a vyčistenie nádrže
  montáž technológie
  obetónovanie prestupov
  montáž rozvodov ELI
 • SO 31 Prepojovacie potrubia
  prepojovacie potrubie E7, E8 a E10
  montáž plynomera a napustenie plynu
 • SO 34 Vnútroareálové komunikácie
  hrubé terénne úpravy v areáli ČOV
  chodníky a odkvapové chodníky
  odkopávka pod komunikácie

Stav finančného plnenia k 31.3.2012

Postup prác na projekte: „Dobudovanie kanalizácií a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa“ obdobie Apríl – Jún 2012

Stručná sumarizácia postupu prác na projekte za hodnotené obdobie:

Apríl - Jún 2012

Líniová časť:

 • odhumusovanie, odstránenie podkladu alebo krytu vozovky, výkop ryhy, pieskové lôžko
 • čerpanie vody, uloženie trativodu
 • uloženie kanalizačného potrubia a kanalizačných šácht
 • obsyp potrubia pieskom, hutnenie zásypu ryhy, odvozu prebytočnej zeminy na skládku
 • spätné úpravy
 • tlakové skúšky na kanalizačnom potrubí a šachtách
 • SO 04 Stará Ľubovňa - kanalizačné odbočky 
  vetva  „B“ – 189,9 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 17 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400
 • SO 0201 Nová Ľubovňa – Dobudovanie kanalizácie, stoková sieť
  vetva „D“ – 53,19 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 1 ks kanalizačnej šachty
  vetva „AG-1-1“ – 34,91 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 1 ks kanalizačnej šachty
 • SO 0201 Nová Ľubovňa, dobudovanie kanalizácie, kanalizačné odbočky
  vetva  „D“ – 57,43 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 13 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400
  vetva  „AG-1-1“ – 17,53 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 6 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400
  existujúca kanalizácia – 64,5 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 15 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400
 • SO 0301 Jakubany – Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, stoková sieť
  vetva „AB-1“ – 617 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 20 ks kanalizačných šácht
  vetva „AB-1-1“ – 44,33 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 2 ks kanalizačných šácht
  vetva „AB-1-2“ – 266,11 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 7 ks kanalizačných šácht
  vetva „AB-2-2-1“ – 65,57 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 3 ks kanalizačných šácht
  vetva „AB-2-2b“ –39,89 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 1 ks kanalizačnej šachty
  vetva „A“ – 844,6 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 28 ks kanalizačných šácht
  vetva „AE“ – 246,94 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 7 ks kanalizačných šácht
  vetva „AD-1“ – 166,84 m kanalizačného potrubia PVC DN 300 a 7 ks kanalizačných šácht
 • SO 0302 Jakubany, Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie, kanalizačné odbočky
  stoka  „A“ – 87,71 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 248 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400
  stoka  „AB-1“ – 140,3 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 26 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400
  stoka  „AB-1-1“ – 7,15 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 2 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400
  stoka  „AB-1-2“ – 9,49 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 2 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400
  stoka  „AB-2-2b“ – 7,63 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 3 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400
  stoka  „AB-2-2b-1“ – 18,43 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 1 ks kanalizačnej revíznej šachtičky DN 400
  stoka  „AE“ – 21,7 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 4 kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400
  existujúca kanalizácia – 13,89 m kanalizačného potrubia PVC DN 150 a 2 ks kanalizačných revíznych šachtičiek DN 400

Časť ČOV:

Boli vykonávané práce na nasledovných stavebných objektoch a prevádzkových súboroch ČOV:

 • SO 01 Závitovková čerpacia stanica 
  montáž lešenia 
  vyrovnanie vonkajšej omietky, fasáda a sokel z marmolitu 
  montáž uzemnenia a bleskozvodov
 • SO 03 Objekt hrubého predčistenia 
  montáž lešenia 
  vyrovnanie vonkajšej omietky, fasáda a sokel z marmolitu
 • SO 07 Čerpacia stanica kalu 
  montáž lešenia 
  vyrovnanie vonkajšej omietky, fasáda a sokel z marmolitu
 • SO 09 Vyhnívacia nádrž 
  montáž strechy
 • SO 10 Strojovňa vyhnívacej nádrže s kotolňou 
  montáž oceľovej konštrukcie prístrešku 
  montáž lešenia okolo komína 
  demontáž oplechovania a nadbetonávka atiky komína 
  výmena ventilátora 
  búranie poškodenej a realizácia novej komínovej hlavy
 • SO 14 Armatúrna komora uskladňovacej nádrže 
  montáž uzemnenia a bleskozvodov
 • SO 16 Objekt mechanického odvodnenia kalu 
  debnenie a betonáž základov a šachty 
  montáž oceľovej konštrukcie 
  hydroizolácia podlahy, betonáž poteru 
  montáž rozvodov ZTI a technológie odstredivky 
  obmurovanie stien 
  oprava omietok, maľba stien a stropov, náter zárubní a dverí 
  montáž rozvodov ELI, kompletáž rozvádzačov 
  spustenie technológie do prevádzky 
  montáž rozvodov kúrenia, ich náter a zaizolovanie 
  prepoj vody, úžitkovej vody a kalu 
  osadenie dverí 
  zabetónovanie prestupu cez šachtu 
  vyrovnanie podkladu pod fasády, fasády 
  uzatvorenie otvoru pod dopravníkom
 • SO 23 Akumulačná komora kalovej vody 
  obsyp nádrže
 • SO 34 Vnútroareálové komunikácie 
  vysprávky a výmena podkladu pod ryhy na komunikáciach 
  výšková úprava poklopov, prespádovanie komunikácií, pokládka obrubníkov 
  úprava vstupov do objektov, zaasfaltovanie rýh 
  konečná pokládka asfaltu 
  chodníky, odkvapové chodníky 
  terénne a sadové úpravy okolo objektov

Stav finančného plnenia k 30.6.2012

Zatepľovanie administratívnej budovy a garáží