Cenník výkonov a služieb PVS, a.s.

Platnosť : od 1.1.2022
Učinnosť: od 1.3.2022

Vyjadrenie bude vypracované do 30 dní od prijatia úhrady ceny výkonu alebo služby na základe zálohovej faktúry, ktorú obdržíte mailom po zaevidovaní žiadosti.

Vyjadrenie Vám bude zaslané spolu s vyúčtovacou faktúrou na Vami uvedenú doručovaciu adresu.

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36 485 250, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka číslo 10263/P spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby, za účelom plnenia predmetu tejto žiadosti, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnosti o rozsahu a podmienkach spracovania osobných údajov nájdete na www.pvsas.sk.