Kvalita pitnej vody

Informácie o aktuálnych výsledkoch monitorovania kvality vody vo verejných vodovodoch podľa okresov:

Údaje o kvalite pitnej vody za rok 2023 jún - december

Údaje o kvalite pitnej vody za rok 2023 január - máj

Údaje o kvalite pitnej vody za rok 2022 jún - december

Údaje o kvalite pitnej vody za rok 2022 január - máj

- pre okresy Gelnica, Kežmarok, Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš

Pod Tatrami - v Poprade a okolí sú obyvatelia zásobovaní vodou z podzemných vodných zdrojov spod Nízkych Tatier - z Liptovskej Tepličky. Sú to veľmi výdatné a kvalitné vodárenské zdroje, s miernou mineralizáciou, ktorá má aj po mikrobiologickej ale aj po chemickej stránke veľmi vhodnú kvalitu na každodenné užívanie a používanie pre človeka. Je tak kvalitná, že pri minimálnom hygienickom zabezpečení a svedomitej údržbe vodárenských objektov a vodovodných sietí nevyžaduje žiadnu inú úpravu a je v súlade so všetkými požiadavkami - hygienickými a legislatívnymi na používanie a ľudskú spotrebu. Dodávame ju do vodovodov Popradského, Kežmarského, Levočského a Spišskonovoveského okresu.

Vo Vysokých Tatrách je voda vo verejných vodovodoch zmesou vody povrchovej a podzemnej. Okrem nižšej tvrdosti, ktorá je prevažne pod úrovňou odporúčanej hodnoty sú to vody tiež veľmi kvalitné a s minimálnou úpravou a dezinfekciou vhodné na zásobovanie verejným vodovodom. V týchto oblastiach sa odporúča obyvateľom občas doplniť minerály vápnik a horčík z minerálnych vôd, ale po všetkých ostatných stránkach sú vyhovujúce pre ľudskú spotrebu.