Objednajte si naše služby online

Maximálna veľkosť jedného nahratého súboru je 4 MB. V prípade rozsiahlejších dokumentácií je potrebné súbory zaslať e-mailom na objednavky@pvsas.sk spolu s popisom požadovaných služieb a žiadateľa. 

Objednávateľ si záväzne objednáva u PVS, a.s. činnosti špecifikované v objednávke. 

Odoslaním sa zaväzuje uhradiť cenu za objednané činnosti v súlade s platným Cenníkom výkonov a služieb PVS, a.s. na základe zálohovej faktúry alebo cenovej ponuky doručenej e-mailom objednávateľovi na zadanú adresu. 

Objednávka nadobúda účinnosť dňom uhradenia zálohovej faktúry.

V prípade, že práce nebudú zrealizované v dohodnutej lehote z dôvodu prekážky na strane objednávateľa, povinnosti vyplývajúce PVS, a.s. z tejto objednávky zanikajú a doklady budú vrátené objednávateľovi na jeho náklady.

Podrobnosti o rozsahu a podmienkach spracovania osobných údajov nájdete tu.