Pokyny k vyplneniu objednávky

Objednávka je určená pre vydanie vyjadrenia PVS, a.s. ako dotknutého orgánu k projektovej dokumentácii stavby pre účely: investičného zámeru, územného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo vyjadrenia z pohľadu plánovaných investícií a rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii. Objednávku je možné vyplniť elektronicky s následným vytlačením a podpísaním, alebo vytlačiť a vyplniť paličkovým písmom podľa nižšie uvedených pokynov. 

Dátum prijatia objednávky: údaj vypĺňa PVS, a.s. 

Evidenčné číslo: údaj vypĺňa PVS, a.s. 

OBJEDNÁVATEĽ  

 • Typ žiadateľa: zaškrtnúť správne 
 • Meno a priezvisko / Názov: povinný údaj, uveďte meno a priezvisko objednávateľa / názov spoločnosti 
 • Bydlisko / Sídlo organizácie: povinný údaj, uveďte adresu bydliska / adresu sídla spoločnosti 
 • Korešpondenčná adresa: je povinný údaj, uveďte adresu pre doručenie vyjadrenia 
 • V zastúpení: je povinný údaj, osoba / osoby zastupujúce objednávateľa 
 • Telefonický kontakt: je povinný údaj, uveďte číslo telefónu kontaktnej osoby 
 • E-mail: uveďte e-mailovú adresu 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE 

 • IČO: vyžaduje sa iba v prípade, ak je žiadateľom "fyzická osoba - podnikateľ" alebo "právnická osoba" 
 • IČ DPH: vyžaduje sa iba v prípade, ak je žiadateľom "fyzická osoba - podnikateľ" alebo "právnická osoba" a žiadateľ je platcom 
 • DPH DIČ: vyžaduje sa iba v prípade, ak je žiadateľom "fyzická osoba - podnikateľ" alebo "právnická osoba" 
 • Bankové spojenie (IBAN): je povinný údaj, uveďte číslo účtu v tvare IBAN 

ÚDAJE O STAVBE 

 • Investor: povinný údaj, uveďte meno a priezvisko / názov spoločnosti investora 
 • Názov stavby: povinný údaj, uveďte názov stavby / zámeru 
 • Katastrálne územie: povinný údaj, uveďte katastrálne územie v ktorom sa stavba / zámer navrhuje 
 • Parcelné číslo: povinný údaj, uveďte číslo všetkých pozemkov na ktorých sa stavba / zámer navrhuje 

ŠPECIFIKÁCIA OBJEDNÁVKY

 • Účel objednávky: vybrať správne / špecifikovať
 • Predložená PD: zaškrtnúť správne
 • Vybavenie PD: zaškrtnúť správne


Podpísanú objednávku je potrebné doručiť PVS, a.s. : osobne, poštou alebo elektronicky na objednavky@pvsas.sk.