Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. Poprad je vlastníkom majetku - vodovodov a kanalizácií. Tento majetok na základe zmlúv o nájme a prevádzkovaní a koncesných zmlúv prevádzkuje Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. (PVPS), ktorá zabezpečuje dodávku vody, prevádzku vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v okresoch Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica.


Pre nahlásenie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov, kontaktuje:  

Podtatranskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s.

tel. 0850 111 800 web. www.pvpsas.sk