Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

  • správa majetku spoločnosti
  • prenájom majetku spoločnosti prevádzkovateľom
  • koncepcia rozvoja a zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd
  • investorská činnosť pri výstavbe zdravotno-vodohospodárskych stavieb
  • získavanie finančných zdrojov na zabezpečenie investičnej činnosti prednostne z fondov EÚ
  • predprojektová a projektová príprava vodohospodárskych stavieb
  • inžiniering a výkon stavebného dozoru
  • získavanie nových a ochrana existujúcich vodných zdrojov
  • odborná a poradenská činnosť

VEDENIE

ŠTATUTÁRNE ORGÁNY:

Prečítať si viac...

HISTÓRIA

História spoločnosti

Prečítať si viac...

PÔSOBNOSŤ

Región pôsobnosti PVS, a.s.

Prečítať si viac...

VÝROČNÉ SPRÁVY

VÝROČNÉ SPRÁVY PVS, A.S.

Prečítať si viac...

Pripravované projekty

Prehľad pripravovaných a plánovaných významných projektov v  PVS, a.s. v plánovacom období pre obdobie od 2020 až 2027.

Prečítať si viac...

Realizované projekty

Dobudovanie a intenzifikácia čistiarni odpadových vôd, rozvoj a zlepšenie infraštruktúry vodovodov a kanalizácie v regióne.

Prečítať si viac...

Projekty v realizácii

Projekt s názvom „Vodojem Ždiar“ je súčasťou vodnej stavby „Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar - Bachledova dolina.

Prečítať si viac...