PVS, a.s. zabezpečuje

  • správu majetku spoločnosti
  • prenájom majetku spoločnosti prevádzkovateľom
  • koncepciu rozvoja a zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd
  • investorskú činnosť pri výstavbe zdravotno-vodohospodárskych stavieb
  • získavanie finančných zdrojov na zabezpečenie investičnej činnosti prednostne z fondov EÚ
  • predprojektovú a projektovú prípravu vodohospodárskych stavieb
  • inžiniering a výkon stavebného dozoru
  • získavanie nových a ochrana existujúcich vodných zdrojov
  • odbornú a poradenskú činnosť

VEDENIE

Výkonné vedenie PVS, a.s.

Prečítať si viac...

HISTÓRIA

História vzniku PVS, a.s.

Prečítať si viac...

PÔSOBNOSŤ

Región pôsobnosti PVS, a.s.

Prečítať si viac...

VÝROČNÁ SPRÁVA

VÝROČNÁ SPRÁVA PVS, A.S.

Prečítať si viac...

Pripravované projekty

Pripravované projekty PVS, a.s., financovanie projektov, potreba financií a výzvy na predkladanie ponúk do verejných súťaží.

Prečítať si viac...

Realizované projekty

Dobudovanie a intenzifikácia čistiarni odpadových vôd, rozvoj a zlepšenie infraštruktúry vodovodov a kanalizácie v regióne.

Prečítať si viac...

Projekty v realizácii

Projekt s názvom „Vodojem Ždiar“ je súčasťou vodnej stavby „Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar - Bachledova dolina.

Prečítať si viac...