Pre akcionárov


Zverejňovanie dokumentov

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. má v zmysle novely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám účinnej od 31.03.2022 povinnosť zverejňovať povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade s Nariadením vlády SR č. 498/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy. 

Povinne zverejňované zmluvy - centrálny register zmúv


Spracovanie osobných údajov a iné