Etický kódex

Etický kódex Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Preambula Etický kódex Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej len PVS, a.s. alebo spoločnosť) predstavuje záväzok spoločnosti, jej vedenia a zamestnancov dodržiavať morálne požiadavky, zásady a princípy v ňom uvedené. Tento Etický kódex, ktorý vychádza zo základných hodnôt spoločnosti, je zároveň nástrojom, ktorý zvyšuje štandard správania zamestnancov, podporuje rozvoj etiky a firemnej kultúry, napomáha k zlepšeniu medziľudských vzťahov na pracovisku a prispieva tiež k zlepšeniu dobrého mena spoločnosti. 

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 01.05.2003, pričom jej hlavným predmetom činnosti je zabezpečiť : 

  • správu majetku spoločnosti, prenájom majetku spoločnosti prevádzkovateľom, a prostredníctvom prevádzkovej spoločnosti zabezpečiť dodávku pitnej a úžitkovej vody, prevádzku vodovodov, kanalizácií a čistiarni odpadových vôd,  koncepciu rozvoja a zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, 
  • investorskú činnosť pri výstavbe zdravotno-vodohospodárskych stavieb  získavanie finančných zdrojov na zabezpečenie investičnej činnosti, prednostne z fondov EÚ 
  • predprojektovú a projektovú prípravu vodohospodárskych stavieb, inžiniering a výkon stavebného dozoru  získavanie nových a ochrana existujúcich vodných zdrojov a 
  • odbornú a poradenskú činnosť, a to s územným pokrytím oblasti okresov Poprad, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, a Gelnica. 

PVS, a.s. svojou činnosťou napomáha ekonomickému a spoločenskému rozvoju v oblasti ochrany a skvalitňovania životného prostredia, a to najmä výstavbou a prevádzkovaním verejných vodovodov a verejných kanalizácií, čistiarni odpadových vôd, vodojemov, úpravní vôd a ďalších vodohospodárskych zariadení, pričom sa pri výkone svojej činnosti riadi zákonnými normami a platnými predpismi. Dôsledne eviduje všetky finančné transakcie a vedie o nich účtovníctvo v súlade so zákonom. 

Uvedené činnosti sa PVS, a.s. snaží dosahovať na základe etického správania v súlade s normami a pravidlami uvedenými v tomto Etickom kódexe. 

Etický kódex PVS, a.s. predstavuje súbor etických a spoločenských noriem. Charakterizuje hodnoty, ktoré spoločnosť zastáva a ktoré sa zhodujú s pravidlami, ktoré majú predstavitelia firmy v skutočnosti uplatňovať. Cieľom Etického kódexu je, aby zásady, hodnoty a pravidlá, ktoré sú v ňom zahrnuté, slúžili ako podklad činnosti pre všetkých jej zamestnancov a zmluvných partnerov, ktorí sú povinní dodržiavať uvedené etické princípy a v prípade ich porušenia čeliť následkom svojho konania. Ochrana hodnôt opísaných v tomto Etickom kódexe je dlhodobým záujmom tak jednotlivcov, ako aj organizačných celkov spoločnosti. Ochranu, resp. zlepšovanie obchodného mena spoločnosti je možné dosiahnuť len bezúhonným podnikaním, správaním sa a dodržiavaním zákonov a interných noriem spoločnosti, pričom rovnaké správanie je očakávané aj od našich zmluvných partnerov. 

Spoločenská zodpovednosť Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. je založená najmä na etike a transparentnosti. Podnikateľské záujmy a aktivity prepája s etickými hodnotami nad rámec povinností vyplývajúcich zo zákona. Spoločenská zodpovednosť spoločnosti sa týka celého radu oblastí, a to najmä: 

  • zodpovedné verejné obstarávanie, 
  • starostlivosti o zamestnancov, 
  • férový prístupu k zákazníkom, 
  • etické riadenie podniku, 
  • ochrana životného prostredia, 
  • spolupráce s miestnou komunitou. 

Etický kódex je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti na všetkých jej úrovniach riadenia. Členovia orgánov spoločnosti a zamestnanci na riadiacich pozíciách sa správajú tak, aby boli vzorom pri uplatňovaní a dodržiavaní Etického kódexu. 

Zmenu kódexu je oprávnené vykonať predstavenstvo spoločnosti. 

Základné pravidlá etického kódexu: 

Zamestnanci a vzťahy v spoločnosti 

Spoločnosť poskytuje bezpečné a zdravé pracovné prostredie a usiluje sa o jeho trvalé zlepšovanie, rešpektuje súkromie zamestnancov a zaväzuje sa chrániť ich osobné údaje. Je spoločnou úlohou tak manažmentu ako aj jednotlivých zamestnancov spoločnosti vytvárať pracovné prostredie vzájomnej dôvery, v ktorom sa s každým zamestnancom spoločnosti zaobchádza s úctou a dôstojnosťou. Spoločnosť venuje dôkladnú pozornosť osobnému a profesijnému rozvoju svojich zamestnancov, ich spravodlivému odmeňovaniu a efektívnej motivácii. Cieľom motivácie je dosiahnuť vysokú úroveň pracovnej činnosti zamestnancov, pričom správne motivovaný zamestnanec prispieva k samotnému rozvoju spoločnosti. Rovnaký dôraz kladie na vzdelávanie a rozvíjanie vedomostí, schopností a zručností svojich zamestnancov. Spoločnosť poskytuje možnosti školení a vzdelávania sa, ktoré podporujú ich súčasné a budúce plány pracovného rozvoja. 

Vzťahy v spoločnosti sú založené na transparentnosti, otvorenej komunikácii, vzájomnej dôvere a rešpekte. Vzťahy k zamestnancom a medzi nadriadenými a podriadenými sú založené na úcte k dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv. Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena. Vedenie spoločnosti nezasahuje do súkromného a rodinného života zamestnancov, netoleruje žiadne psychické a fyzické násilie a motivuje svojich zamestnancov k vyjadrovaniu ich názorov a k otvorenej diskusii. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje vytvárať podmienky pre dôstojnú prácu. Zamestnanci sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné a taktiež aj vnútorné normy spoločnosti, vrátane tohto Etického kódexu. Zamestnanci rovnako chránia dobré meno spoločnosti, neobohacujú sa na jej úkor akoukoľvek formou a ani nedovolia iným obohatiť sa na úkor spoločnosti. Zamestnanec je povinný informovať spoločnosť o dôležitých faktoch týkajúcich sa predmetu činnosti spoločnosti, pokiaľ by to mohlo mať negatívny vplyv na ďalšiu činnosť a rozvoj spoločnosti. Zamestnanec má právo na vyjadrenie svojho názoru bez akýchkoľvek následkov či sankcií. 

Bezpečnosť práce 

Spoločnosť dbá o vysokú úroveň zdravotnej a sociálnej starostlivosti o zamestnancov a vytvára podmienky pre bezpečné pracovné prostredie. Všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia sú premietnuté do súvisiacich vnútorných predpisov. Spoločnosť zabezpečuje informovanosť zamestnancov o týchto smerniciach a tiež školenia týkajúce sa požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zamestnanci sú povinní dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá spoločnosti ako aj bezpečnostné pravidlá práce vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych noriem. Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť zaškolenie svojich zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Zákaz diskriminácie 

PVS, a.s. sa zaväzuje, že bude zabraňovať a predchádzať diskriminácii zamestnancov. Všetkým zamestnancom patria rovnaké práva bez akéhokoľvek zvýhodňovania, priamej alebo nepriamej diskriminácie podľa pohlavia, manželského a rodinného stavu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia s výnimkou prípadu, ak to ustanovuje zákon alebo ak je na výkon prác vecný dôvod, ktorý spočíva v predpokladoch alebo požiadavkách a v povahe práce, ktorú má zamestnanec vykonávať. Spoločnosť netoleruje žiadnu formu nútenej, vynútenej a detskej práce. 

Prijímanie darov 

Zamestnanci nesmú požadovať ani prijímať služby, dary alebo výhody od obchodných partnerov alebo dodávateľov, ktoré ovplyvňujú, alebo sa môže zdať, že ovplyvňujú konanie zamestnanca v zastupovaní spoločnosti. Dary a výhody môžu byt vymieňané na úrovni, ktorá neprekračuje obvykle rozšírené miestne zdvorilosti v súlade s etickou obchodnou praxou a príslušnými zákonmi. V prípade pochybností sa zamestnanci poradia so svojimi nadriadenými. Pri rokovaniach s našimi obchodnými partnermi uplatňujeme čestný prístup, ktorý je v súlade s antikorupčným správaním. 

Vzťah k akcionárom 

Našou povinnosťou je chrániť investície akcionárov a zabezpečovať ich dlhodobé zhodnotenie. V zmysle právnych predpisov poskytujeme akcionárom informácie o spoločnosti a berieme do úvahy ich záujmy. Dodržiavame právne predpisy zabezpečujúce transparentné zverejňovanie informácií. Všetci akcionári majú právo ovplyvňovať činnosť spoločnosti najmä prostredníctvom hlasovania na valnom zhromaždení a svojej činnosti v orgánoch spoločnosti, ktoré sú volené valným zhromaždením. Spoločnosť má vytvorené transparentné volebné pravidlá rešpektujúce práva všetkých akcionárov. Valné zhromaždenie schvaľuje audítorskú spoločnosť, ktorá vypracováva správu nezávislého audítora v súlade s právnymi predpismi. 

Poskytovanie dôverných informácií 

Ide o sprístupnenie dôverných informácií osobe, ktorá ich pravdepodobne v obchodovaní využije. Za dôvernú informáciu sa považuje presná informácia, ktorá nebola zverejnená, týka sa priamo alebo nepriamo spoločnosti. Ochranu vyžiadaných tajných a dôverných informácií o našich obchodných, zmluvných partneroch alebo zamestnancoch považuje spoločnosť za svoju povinnosť. 

Ochrana životného prostredia

 V regiónoch, v ktorých spoločnosť pôsobí, podporuje programy zamerané na ochranu životného prostredia. Vo všetkých aktivitách dodržiava platné technologické a ekologické smernice a podporuje prijímanie noriem obsahujúcich požiadavky s cieľom minimalizácie nepriaznivých účinkov. 

Politická verejná činnosť

PVS, a.s. žiadnym spôsobom nezakazuje zamestnancom angažovať sa v politike, zamestnanci však nesmú vykonávať politické aktivity v mene spoločnosti a ich účasť v politike nesmie byť v rozpore so záujmami spoločnosti. Úzko spolupracuje s mestami a krajmi na spoločných projektoch a podporuje ich aktivity, ktoré sú zhodné s politikou a predmetom záujmu spoločnosti. Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať včasné a pravdivé informácie, riadne si plniť svoje daňové povinnosti a vedome sa nedopúšťať daňových únikov a dodržiavať všetky zákonné ustanovenia. 

Duševné vlastníctvo a iné chránené informácie 

V rámci spoločnosti vytvárame a rozvíjame hodnotné dôverné nápady, stratégie a iné druhy obchodných informácií, teda duševné vlastníctvo, ktoré vlastníme a ochraňujeme. Nakoľko sú tieto informácie výsledkom činnosti spoločnosti, príslušné právne predpisy požadujú ochranu tohto duševného vlastníctva pred neoprávneným využívaním. Cieľom spoločnosti je, aby vytvorila, chránila a uchovala svoje významné práva vzťahujúce sa k duševnému vlastníctvu a aby s ním nakladala zodpovedne. popri ochrane práva k duševnému vlastníctvu rešpektujeme rovnaké práva iných subjektov.

Vzťahy s obchodnými partnermi 

Pre ďalší rozvoj spoločnosti sú dôležité profesionálne a férové obchodné vzťahy. Tieto vzťahy musia fungovať bez akejkoľvek diskriminácie, či zvýhodňovanie jednej alebo druhej strany. Sú založené naplnení vopred dohodnutých zmluvných podmienok a pravidiel. Informácie týkajúce sa obchodných vzťahov nie sú poskytované tretej strane, sú považované za obchodné tajomstvo a preto sú chránené. Spoločnosť preto zachováva dôvernosť informácií získaných v obchodných vzťahoch, neposkytuje ich tretím osobám a bráni ich zneužitiu. 

Konflikt záujmov 

Konflikt záujmov vzniká, keď osobné záujmy zasahujú do povinností zamestnanca a jeho lojality k spoločnosti a keď by svojou činnosťou mohol poškodiť alebo znevýhodniť spoločnosť. Preto nesmieme vykonávať nijakú činnosť, ktorá by sa mohla označiť ako konflikt záujmov. Zamestnanci spoločnosti sa nesmú zapájať do činností, ktoré predstavujú konflikt záujmov, t.j. podnikať, alebo vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s rovnakým alebo podobným predmetom podnikania bez súhlasu spoločnosti. Podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, ktorej predmet činnosti je zhodný s predmetom činnosti spoločnosti môže zamestnanec vykonávať len s predchádzajúcim súhlasom zamestnávateľa. Nikto nesmie využívať svoje sociálne postavenie v spoločnosti na súkromné účely a musí sa vyhýbať vzťahom, ktoré prinášajú so sebou riziko korupcie a ktoré spochybňujú našu objektívnosť a nezávislosť pri výkone činnosti. 

Oznámenie neetického správania

Zamestnanci spoločnosti sú povinní oznámiť akékoľvek porušenie alebo potenciálne porušenie Etického kódexu, o ktorom sa dozvedeli. Porušenie Etického kódexu zamestnanci oznamujú svojmu priamemu nadriadenému, ďalšiemu vyššie nadriadenému podľa organizačnej štruktúry alebo anonymne. Zamestnanec má taktiež možnosť podať podnet prostredníctvom zástupcu zamestnancov. Oznámenie sa podáva ústne, telefonicky alebo písomne. Všetci, ktorým sa nahlasuje porušenie Etického kódexu, sú povinní zaručiť oznamovateľovi anonymitu. Odhaliť anonymitu možno len so súhlasom oznamovateľa. Každý, komu bolo nahlásené porušenie Etického kódexu, je povinný zaoberať sa hlásením a prijať riešenie v súlade so svojimi kompetenciami. Spoločnosť nebude tolerovať žiadne postihy voči ľudom, ktorí nahlásili problémy s dodržiavaním Etického kódexu v dobrej viere.

V Poprade dňa 16.03.2018