Dobudovanie kanalizácií a čistiarne odpadových vôd pre aglomeráciu Stará Ľubovňa

11.05.2013

Projekt Dobudovanie kanalizácií a čistiarne odpadových vôd (ČOV) pre aglomeráciu Stará Ľubovňa pod kódom ITMS 24110110083 je spolufinancovaný z kohézneho fondu (KF) v rámci implementácie operačného programu životné prostredie (OP ŽP), prioritná os 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Cieľom projektu je zabezpečenie odkanalizovania i čistenia odpadových vôd v aglomerácii Stará Ľubovňa, ktorá pozostáva z mesta Stará Ľubovňa, obcí Nová Ľubovňa a Jakubany, v súlade s Rámcovou smernicou o vodách 2000/60/EC, Smernicou 91/271/EHS a národnou legislatívou. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie stupňa napojenosti v predmetnej aglomerácii na verejnú kanalizáciu nad 90 % podľa EO (ekvivalentný obyvateľ) a zabezpečenie čistenia odvádzaných odpadových vôd. Odpadové vody z aglomerácie Stará Ľubovňa budú privádzané dobudovanou verejnou kanalizáciou na jestvujúcu ČOV Stará Ľubovňa, ktorá po ukončení projektu bude mať dostatočnú kapacitu a požadovanú účinnosť čistenia.

Fyzické indikátory projektu:

 • dĺžka novo vybudovanej stokovej siete bez prípojok - 12,533 km,
 • dobudovanie a intenzifikácia ČOV Stará Ľubovňa,
 • počet EO napojených na novovybudovanú stokovú sieť - 3 810,
 • počet nových EO napojených na zrekonštruovanú ČOV Stará Ľubovňa - 1 459.

Nasledujúca tabuľka dokumentuje porovnanie napojenosti obyvateľstva aglomerácie Stará Ľubovňa na stokovú sústavu v súčasnosti a po ukončení realizácie projektu.

Sídlo 2010 2013
Stará Ľubovňa 90,0% 92,6%
Nová Ľubovňa 47,0% 85,1%
Jakubany 10,0% 85,2%
Aglomerácia celkom 75,5% 90,8%

Je nesporné, že realizácia projektu v danej oblasti prispeje k zníženiu záťaže životného prostredia a k zvýšeniu kvality života obyvateľov. Pozitívny vplyv sa taktiež prejaví vo vylepšení kvalitatívnych parametrov podzemných i povrchových vodných zdrojov v danom projektovom území. Vybudovanie environmentálnej infraštruktúry, do ktorej patrí aj verejná kanalizácia, predstavuje základný rozvojový prvok akéhokoľvek regiónu. Z uvedeného dôvodu sa po realizácii projektu očakáva aj ekonomický rozvoj celej projektovej oblasti.

Investičné výdavky projektu:

Max. výška celkových investičných výdavkov pre realizáciu aktivít projektu predstavuje sumu 17 406 163,38 € bez DPH, pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú 17 289 903,15 €. Na vybudovanie kanalizácie pripadá 7 197 168,10 € a výdavky na intenzifikáciu ČOV Stará Ľubovňa predstavujú 10 176 465,23 €. Celkové náklady na podporné aktivity tohto projektu dosahujú sumu 32 530,05 €. Celková pomoc Operačného programu Životné prostredie je poskytovaná do max. výšky 16 425 407,99 € (94,365 %) a zvyšok tvorí spolufinancovanie Podtatranskej vodárenskej spoločnosti vo výške 980 755,39 € t.j. 5,635 %.

Špecifické ukazovatele projektu:

Celková dĺžka novo budovanej kanalizácie 12 533,0 m aglomerácie Stará Ľubovňa sa skladá z nasledovných stavieb:

 • vybudovanie 2 394,5 m gravitačnej kanalizácie v meste Stará Ľubovňa,
 • vybudovanie 2 209 m gravitačnej kanalizácie v obci Nová Ľubovňa,
 • vybudovanie 7 929,5 m gravitačnej kanalizácie v obci Jakubany,
 • vybudovanie 779 ks kanalizačných prípojok čo predstavuje 5 842,5 m.

Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Stará Ľubovňa zahŕňa nasledovné opatrenia:

 • celkový počet EO pripojených na ČOV Stará Ľubovňa po realizácii projektu bude 22 865 obyvateľov,
 • zvýšenie kapacity ČOV Stará Ľubovňa pre 24 917 EO pri hydraulickom zaťažení 5 032 m3/d a látkovom zaťažení 1 495 kg BSK5/deň,
 • a zabezpečenie čistenia odpadových vôd s odstraňovaním nielen organického znečistenia, ale aj nutrientov pri eliminácii nasledovných vybraných ukazovateľov znečistenia: 7,96 BSK5 t/rok, 8,1 Nc t/rok a 1,8 t Pc/rok.

Záver:

Realizácia projektu zabezpečí, v rámci prioritnej osi 1 OP ŽP Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd KF s využitím jej špecifického cieľa Znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR a uplatnením operačného cieľa Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ, dosiahnutie globálneho cieľa OP ŽP, čo predstavuje zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR.