Zásobovanie pitnou vodou obce Veľká Lomnica

02.08.2007

Vybudovanie vodovodného prívodného potrubia pre obec Veľká Lomnica o celkovej dĺžke 3776,5 m s pripojením na vodovodný privádzač Poprad - Kežmarok.

Oprávnené výdavky na realizáciu:

Celkové plánované náklady projektu 39,9 mil. Sk
z toho:
Európsky fond regionálneho rozvoja 75 % z celkových oprávnených nákladov 30,0 mil. Sk
Štátny rozpočet SR 15% z celkových oprávnených nákladov 6,0 mil. Sk
Vlastné zdroje PVS, a.s. 10% z celkových oprávnených nákladov 3,9 mil. Sk

Harmonogram projektu

  • Začiatok výstavby: 06/2006
  • Ukončenie výstavby: 06/2007
  • Skúšobná prevádzka: 06/2007 - 07/2007