Vodojem Ždiar

06.09.2021

Realizáciou projektu "Vodojem Ždiar" sa zabezpečila bezproblémová dodávka, kvalita a hygienické zabezpečenie pitnej vody pri súčasnom zlepšení podmienok prístupu zvýšeného podielu obyvateľstva k hromadnému zásobovaniu pitnou vodu v obci Ždiar.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Špecifický cieľ: 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie

Názov Prijímateľa: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Sídlo Prijímateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

Začiatok projektu: podporné aktivity projektu 05/2020, hlavné aktivity projektu 08/2020

Ukončenie projektu: hlavné aktivity projektu 11/2021

Zhotoviteľ stavebných prác projektu: ARPROG, a.s. Poprad

Miesto realizácie projektu: Projektové územie "Vodojemu Ždiar" sa nachádza v rámci Prešovského kraja, v okrese Poprad, severne od intravilánu katastra obce Ždiar, medzi Bachledovou a Blaščatskou dolinou.

História projektu a jeho opis:

Projekt s názvom "Vodojem Ždiar" je súčasťou vodnej stavby "Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar - Bachledova dolina" (vypracovaný projekčnou kanceláriou RH Dúha s.r.o., Prešov). Na uskutočnenie tejto stavby bolo vydané stavebné povolenie ObÚ ŽP v Poprade č.j. 2009/01234/05-GL dňa 09.09.2009 s právoplatnosťou od 13.10.2009. Stavebné povolenie bolo v čase začatia projektu právoplatné nakoľko išlo o rozostavanú stavbu.

Objektová skladba tejto vodnej stavby zahŕňa viaceré stavebné objekty a prevádzkové súbory, avšak predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP), ktorá bola predložená Prijímateľom Poskytovateľovi v roku 2017, boli len náklady na vybudovanie stavebnej a technologickej časti vodojemu s manipulačnou komorou a s akumulačnými nádržami 2 x 100 m3 ako aj NN prípojky k vodojemu. Vzhľadom k tomu, že zvyšná časť vodnej stavby bola už čiastkovo zrealizovaná, finančná podpora z EÚ prostredníctvom operačného programu - Integrovaný regionálny operačný program (IROP) na výstavbu vodojemu významne napomohla k tomu, aby sa predmetné rozšírenie verejného vodovodu do konca r. 2021 kompletne dobudovalo a celá vodná stavba sa stala funkčnou a spôsobilou pre trvalé užívanie.

Ako už bolo uvedené, Prijímateľ v 12/2017 podal žiadosť o NFP v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19. Ku koncu roku 2019 bola táto žiadosť schválená a pridelené finančné prostriedky prostredníctvom operačného programu IROP (detaily viď nižšie). Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041M839-421-19 (ďalej len Zmluva) bola podpísaná v 02/2020 medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. Pred podpisom zmluvy na práce na výstavbu vodojemu prebehla úspešne administratívna kontrola verejného obstarávania.

Výška poskytnutého NFP:

Max. výška celkových oprávnených výdavkov pre projekt na realizáciu aktivít bola Zmluvou v platnom znení stanovená 376 995,21.- EUR, pričom výška poskytnutého NFP bola limitovaná sumou 339 295,69.- EUR. Skutočná výška čerpania NFP po zrealizovaní aktivít projektu predstavuje 329 801,16.- EUR.

Ciele projektu:

Realizáciou projektu "Vodojem Ždiar" sa zabezpečila bezproblémová dodávka, kvalita a hygienické zabezpečenie pitnej vody pri súčasnom zlepšení podmienok prístupu zvýšeného podielu obyvateľstva k hromadnému zásobovaniu pitnou vodu v obci Ždiar. Tento cieľ sa dosiahol realizáciou objektu vodojemu s akumulačnými komorami 2 x 100 m3 a s manipulačnou komorou v rámci dobudovania verejného vodovodu vodnej stavby "Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar-Bachledova dolina", ktorý sa stal súčasťou jestvujúcej verejnej vodovodnej siete obce Ždiar.

Výstavbou vodojemu sa zabezpečila plynulá a prevádzkovo spoľahlivá dodávka pitnej vody aj v čase jej maximálnych odberov. Vybudovaný vodojem zaručuje tlak vo vodovodnej sieti v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 684/2006 Z.z. Akumulačný objem vodojemu zároveň pokrýva požadovaný objem požiarnej vody a zaisťuje zásobu vody v prípade poruchy v súlade s STN 75 5302. Inštalované zariadenie pre hygienické zabezpečenie vody zaručuje požiadavky jej zdravotnejnezávadnosti v súlade s požiadavkami §13 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z.

Realizácia vodojemu napomohla k zvýšeniu atraktivity tejto prihraničnej oblasti a udržateľnému rozvoju obce z pohľadu zabezpečenia služieb v oblasti cestovného ruchu, ktoré tvoria výrazný podiel na zamestnanosti obyvateľstva v tomto podtatranskom regióne. Týka sa to najmä Bachledovej a Blaščatskej doliny.

Dosiahnuté výsledky projektu:

Realizáciou projektu "Vodojem Ždiar" sa dosiahol nasledovný merateľný ukazovateľ projektu: zlepšená dodávka pitnej vody k ukončeniu realizácie projektu (11/2021) pre1 165 obyvateľov (pôvodne plánovaný počet bol 1 055 obyvateľov).

Nižšie uvádzame ďalšie výsledky projektu:

  • vybudovanie vodojemu s manipulačnou komorou a s dvoma akumulačným nádržami, každá o objeme 100 m3,

  • hygienické zabezpečenie pitnej vody dodávanej do spotrebiska projektového územia v súlade s požiadavkami §13 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách,

  • plynulá a prevádzkovo spoľahlivá dodávka pitnej vody aj počas období s maximálnou dennou potrebou vody,

  • zlepšenie tlakových a prietokových pomerov v jestvujúcej vodovodnej sieti spotrebiska,

  • vytvorenie potrebnej zásoby vody v prípade požiaru a zásoby vody v prípade poruchy na vodovodnej sieti v súlade s STN 75 5302,

  • vytvorenie podmienok pre udržateľný rozvoj služieb najmä v oblasti turizmu, lyžovania a cykloturistiky ako aj v súlade s plánovaným rozvojom cezhraničnej spolupráce medzi SR a Poľskom (Interreg) a to najmä v katastri obce Ždiar a v samotnej Bachledovej doline,

  • zabezpečenie udržateľnosti a podpora zvýšenia zamestnanosti najmä v lokálnych službách v podtatranskom regióne,

  • asistencia pri tvorbe kvalitnejších životných podmienok pre obyvateľstvo projektového územia s pozitívnym účinkom na vyvážený regionálny rozvoj a s následným dopadom na zvyšovanie konkurencieschopnosti podtatranského regiónu ako aj celkové zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľstva.

Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia strediskovej obce Ždiar (keďže sa dokončil nielen vodojem, ale aj celá vodná stavba) vrátane skupiny obyvateľov lokalizovaných v Bachledovej a Blaščatskej doline.

Základné informácie o projekte počas jeho realizácie:

Dňa 17.2.2020 bola zo strany Prijímateľa podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041M839-421-19 (ďalej len Zmluva) a následne bola predložená dokumentácia verejného obstarávania (ďalej len VO) na administratívnu kontrolu Poskytovateľovi, pred podpisom zmluvy so Zhotoviteľom stavebných prác.

Dňa 16.07.2020 obdržal Prijímateľ kladný výsledok ex-ante administratívnej kontroly VO zmluvy o dielo na zhotovenie stavby "Vodojem Ždiar" č. 214/18/PVS zo dňa 30.06.2020 (ďalej len ZoD). Po jej zverejnení na webovom sídle Prijímateľa sa stala účinnou.

Závery z administratívnej kontroly VO a požiadavky Poskytovateľa vrátane formálnych zmien Prijímateľ zapracoval do Dodatku č.1 k ZoD na zhotovenie stavby "Vodojem Ždiar" č. 214/18/ZoD zo dňa 30.06.2020. Tento Dodatok predložil dňa 17.7.2020 Poskytovateľovi na ex-post kontrolu.

V súlade so znením ZoD Prijímateľ vydal dňa 22.07.2020 Zhotoviteľovi pokyn k začatiu stavebných prác. Následne Zhotoviteľ predložil Prijímateľovi všetky doklady potrebné pre začatie výstavby, čím sa vytvorili predpoklady na odovzdanie staveniska dňa 3.8.2020. V zmysle predmetnej ZoD začala od tohto dňa plynúť 12 mesačná lehota výstavby (čl. III, bod 2.) t.j. zmluvné ukončenie hlavnej aktivity bolo dňa 2.8.2021 potvrdené protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

Počas realizácie projektu sa na jeseň r. 2020 preukázalo, že je nutné vyhotoviť úpravu projektovej dokumentácie z dôvodu efektívnejšieho, účinnejšieho a hospodárnejšieho vyhotovenia i prevádzky vodojemu, ktorá nebude mať vplyv na ciele projektu, hodnotu merateľných ukazovateľov projektu, na lehotu výstavby a ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku. Išlo o zmenu výkresovej časti projektovej dokumentácie a o zmenu technických správ, pričom zároveň došlo k úprave výmery vybraných položiek rozpočtu. Navyše touto zmenou došlo k zníženiu oprávnených výdavkov projektu v rámci rozpočtu hlavnej aktivity projektu stanovenej na základe verejného obstarávania.

Na základe týmto spôsobom spracovanej Zmeny projektu, ktorá bola predložená Poskytovateľovi v 12/2020 a následne odsúhlasená, bol podpísaný Dodatok č.2 k Zmluve dňa 25.05.2021, ktorým sa stanovil nový termín ukončenia projektu k 11/2021 a zároveň i hore uvedená výška poskytnutia NFP.

Dá sa konštatovať, že plánovaný harmonogram projektu v zmysle Dodatku č.2 Zmluvy bol dodržaný vrátane čerpania výšky oprávnených výdavkov NFP.

Stavba vodojemu spolu so zvyšnou objektovou skladbou projektu vodnej stavby "Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar - Bachledova dolina" bola skolaudovaná Rozhodnutím č.j.: OU-PP-OSZP-2021/013952-004-LS zo dňa 05.10.2021 s právoplatnosťou od 04.11.2021. Tým sa zabezpečilo povolenie na trvalé užívanie celej vodnej stavby.

Prijímateľ v zmysle požiadaviek Zmluvy zabezpečil aj obstarávanie výberu prevádzkovateľa predmetnej vodnej stavby, ktorým sa stala Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad, ktorá ju bude prevádzkovať na základe koncesnej zmluvy.