O spoločnosti

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. bola založená dňa 1. 5. 2003 a to na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3171/2003-420/151 zo dňa 4. 4. 2003, Košice.

Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá nevydala žiadne akcie na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií a ktorej akcie nebudú prijaté burzou na obchodovanie na trhu cenných papierov.

Na základe uvedeného rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva bol zrušený štátny podnik Východoslovenské vodárne a kanalizácie so sídlom v Košiciach a založené dve nástupnícke spoločnosti: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom v Košiciach (ďalej VVS, a.s.) a Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom v Poprade (ďalej aj PVS, a.s.), medzi ktoré bol v zmysle privatizačného projektu rozdelený majetok bývalého štátneho podniku.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vznikla 21. 12. 2004 ako 100% dcérska spoločnosť Podtatranskej vodárenskej spoločnosti z dôvodu zabezpečenia prevádzkovania a údržby vodovodov a kanalizácií v okresoch Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica-PVPS, a.s. na základe zmluvy zabezpečuje prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií vrátane ČOV, ale bez vlastníckeho alebo rozhodovacieho práva k tomuto infraštrukturálnemu majetku.

Akcie Podtatranskej vodárenskej spoločnosti sú vlastnené akcionármi, ktorými sú mestá a obce z regiónu, kde PVS pôsobí. Majoritným akcionárom je mesto Poprad. 


Predmet činnosti Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

 • správa majetku spoločnosti
 • prenájom majetku spoločnosti prevádzkovateľom
 • koncepcia rozvoja pre oblasť zásobovania pitnou vodou, 
 • koncepcia rozvoja pre oblasť stokovania a čistenia odpadových vôd
 • investorská činnosť pri výstavbe zdravotno-vodohospodárskych stavieb
 • získavanie finančných zdrojov na zabezpečenie investičnej činnosti 
 • predprojektová a projektová príprava vodohospodárskych stavieb
 • inžiniering a výkon stavebného dozoru
 • získavanie nových a ochrana existujúcich vodných zdrojov
 • odborná a poradenská činnosť


Štatutárne orgány a vedenie spoločnosti

Členovia predstavenstva PVS, a.s.

 • Ing. Miroslav VILKOVSKÝ, MBA - predseda
 • Ing. Peter ĎUROŠKA - podpredseda
 • Ing. Mgr. Štefan BUKOVIČ - člen
 • PhDr. Ján VOĽNÝ, PhD. - člen
 • PhDr. Mgr. Peter BENDÍK - člen 
 • Mgr. Slavomír KOPÁČ - člen

Členovia dozornej rady spoločnosti PVS, a. s.

 • Ing. Anton DANKO - predseda 
 • Ing. Pavol BEČARIK - podpredseda
 • PhDr. Ľuboš TOMKO - člen
 • PhDr. Mgr. Ján FERENČÁK, MBA - člen
 • Ing. Dušan TOMAŠKO, MBA - člen
 • Jozef ŠTEFAŇÁK - člen
 • Ing. Dáša VOJSOVIČOVÁ - členka
 • Mgr. Miroslava SZITOVÁ, PhD. - členka
 • MVDr. Michal KAPUSTA - člen
 • PaedDr. Ľubomír REŠETÁR - člen
 • Ing. Štefan DŽURNÝ - člen
 • Ing. Juraj JEDINÁK - člen
 • Ing. Ľudovít KUJNISCH - člen 
 • Mgr. Marián LUHA - člen 

Vedenie spoločnosti

 • Ing. Peter Ďuroška - generálny riaditeľ
 • Ing. Mgr. Štefan Bukovič - investičný riaditeľ
 • Ing. Zuzana Kováčová - finančná riaditeľka

Základné údaje

Obchodné meno:

 • Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Sídlo spoločnosti:

 • Hraničná 662/17
 • Poprad 058 89
 • IČO: 36 485 250
 • IČ DPH: SK 2020020706 

Právna forma:

 • Akciová spoločnosť

Základné imanie: 

 • 53 976 200,01 EUR 

Bankové spojenie:

 • IBAN: SK82 5600 0000 0042 3247 9055 - Prima banka 

Predmet činnosti Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.

 • prevádzka verejných vodovodov 
 • prevádzka verejných kanalizácií
 • výroba a dodávka pitnej vody 
 • odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
 • ochrana vodných zdrojov
 • kontrola kvality vôd - chemické, mikrobiologické a biologické rozbory vôd