Často kladené otázky

Prečo by som mal piť vodu z verejného vodovodu? Je to bezpečné?

Voda z verejného vodovodu by mala mať nezastupiteľné miesto v každodennom pitnom režime človeka. Jej zdravotná bezpečnosť je kontrolovaná nielen výrobcami a dodávateľmi, ale aj orgánmi verejného zdravotníctva, ktoré pravidelne monitorujú vodu "na kohútiku" vo vybraných objektoch (pričom polovica týchto objektov sa musí pravidelne obmieňať). Pitná voda je pre ľudský organizmus prirodzeným zdrojom vápnika a horčíka, ktoré majú nenahraditeľný význam v súvislosti s kardiovaskulárnymi a cievnymi ochoreniami. Okrem toho je aj zdrojom ďalších stopových a esenciálnych prvkov, ktoré sú pre ľudský organizmus žiaduce až nevyhnutné (Li, Zn, Co, Cu, Sn, Mn, Cr a iných). Ďalším "plusom" pitnej vody z verejného vodovodu je, že na našom území pochádza v 82% z mimoriadne kvalitných podzemných zdrojov, ktoré sú vzhľadom na prirodzený a rovnovážny obsah prvkov vo vode považované pre zásobovanie za najvhodnejšie. 

Ďalší, nezanedbateľný aspekt, ktorý hovorí pre používanie vody z vodovodu, je ekonomický. Jeden liter vody z vodovodu stojí v priemere 0,12 centov (4 haliere).

Je potrebné si na vodu z verejného vodovodu namontovať filtre?

Používanie filtrov sa stalo dnes módnou záležitosťou a často ich používajú aj ľudia, ktorí sú zásobovaní kvalitnou, zdravotne bezpečnou pitnou vodou alebo ktorí si pôvodnú kvalitu vody, upravovanej filtrom nikdy ani neoverili. Vhodný typ filtra so správnou obsluhou môže byť v niektorých konkrétnych prípadoch riešením miestnych problémov s kvalitou vody; v prípade napojenia na verejný vodovod je jeho používanie však zbytočné. Pri zakupovaní akéhokoľvek typu filtra je potrebné zvážiť nielen nutnosť takého zariadenia a jeho vhodnosť v súvislosti s účelom úpravy vody (cieľom by mala byť úprava senzorických vlastností alebo odstránenie kontaminácie), ale zvážiť aj následné finančné náklady a starostlivosť v súvislosti s jeho prevádzkovaním. Niektoré druhy "razantných filtračných úprav" pitnej vody môžu totiž viesť k odstráneniu látok, ktoré i keď v malých množstvách sú pre človeka nevyhnutné a ich trvalý deficit môže vážne ohroziť zdravie spotrebiteľa.

Kto a ako často kontroluje kvalitu vody?

Subjekty, ktoré vyrábajú a dodávajú pitnú vodu, sú zodpovedné za kvalitu dodávanej pitnej vody do verejných vodovodov a majú aj povinnosť monitorovať ju vo vodnom zdroji a v distribučnom systéme. Sú to najčastejšie vodárenské spoločnosti alebo obce. Kontrola kvality prebieha podľa programu prevádzkovej kontroly, ktorý každoročne schvaľuje príslušný regionálny úrady verejného zdravotníctva. Ten vykonáva vo vybraných priestoroch alebo budovách, kde voda vyteká z kohútikov bežne slúžiacich na ľudskú spotrebu aj vlastné monitorovanie. Sú to najmä úrady, školy, reštaurácie a zdravotnícke zariadenia. Monitoring zahŕňa verejné vodovody a verejné studne, určené pre hromadné zásobovanie. Studne pre individuálne zásobovanie orgány verejného zdravotníctva nemonitorujú.

Kde získa spotrebiteľ informácie o kvalite vody?

Na kvalitu pitnej vody vo svojom vodovode sa môže spotrebiteľ informovať u jej dodávateľa (vodárenská spoločnosť príp. obec) alebo na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva. V prípade zhoršenej kvality vody patrí informovanie spotrebiteľa ale aj okamžité informovanie úradu spolu so zabezpečením nápravných opatrení medzi zákonné povinnosti dodávateľa pitnej vody.

Čo v žiadnom prípade nesmie obsahovať pitná voda?

Pitná voda nesmie obsahovať nadlimitné množstvá látok - ukazovateľov, stanovených legislatívou - sú to hlavne ťažké kovy, dusičnany, mikrobiologické znečistenie. Podľa týchto vybraných ukazovateľov kvality vody a ich limitov, stanovených nariadením vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu sa kontroluje a hodnotí zdravotná bezpečnosť pitnej vody. Pri bežnom vyšetrení je to 28 ukazovateľov.

Prečo nemusí byť každé prekročenie limitnej hodnoty spojené so zdravotným rizikom?

Nie každé prekročenie limitnej hodnoty niektorého ukazovateľa kvality pitnej vody musí znamenať ohrozenie zdravia. Tak je to v prípade napr. železa a mangánu, ktorých limitné hodnoty boli stanovené s ohľadom na zachovanie spotrebiteľovi "akceptovateľných" senzorických vlastností vody. U niektorých ukazovateľov (reakcia a tvrdosť vody) je tiež potrebné v konkrétnych podmienkach prihliadať aj na ich "technický význam" - vplyv na proces úpravy vody a účinok na použité materiály. Limitné hodnoty ukazovateľov v pitnej vode sú okrem toho nastavené s veľkou mierou bezpečnosti na základe dlhodobého sledovania účinku na zdravotný stav.

Dajú sa dusičnany odstrániť prevarením?

Prevarením je možné odstrániť z pitnej vody živé mikroorganizmy, nezmení sa tým však jej chemické zloženie. Znížením objemu vody vplyvom odparenia sa naopak zvýši koncentrácia škodlivín. Na odstránenie dusičnanov musia byť použité iba špeciálne filtre, ktoré by však z pitnej vody nemali odstrániť komponenty, ktoré v nej majú byť zachované.

Môžem vodu z vlastnej studňe používať na pitie?

Ak má občan pri dome alebo na záhrade vlastnú studňu, za jej kvalitu zodpovedá sám. Úrady verejného zdravotníctva kvalitu vody v takýchto súkromných studniach nemonitorujú. Mnohí ľudia najmä na vidieku tak pijú často vodu neznámej kvality. Vo vlastnom záujem a hoci mu to žiaden predpis nenariaďuje, by si mal však človek, ktorý chce vodu z vlastnej studne používať na pitie alebo v domácnosti, dať vyšetriť jej kvalitu, aj keď je na pohľad "krištáľovo čistá". Až odber a vyšetrenie akreditovaným laboratóriom môže preukázať jej zdravotnú bezpečnosť. V prípade napojenia na verejný vodovod je pred používaním vody neznámej kvality uprednostniť tento zdroj.

Kde si môžem nechať vyšetriť vodu?

S požiadavkou na zistenie kvality pitnej vody z vlastnej studne je možné sa obrátiť na akékoľvek akreditované laboratórium pre vyšetrenie pitnej vody, ktoré takúto činnosť vykonáva. V rámci platených služieb vykonávajú takéto odbery a vyšetrenie vody napr. úrady verejného zdravotníctva, ďalej Výskumný ústav vodného hospodárstva, vodárenské spoločnosti, súkromné laboratória. Kvalita pitnej vody musí spĺňať požiadavky, ktoré stanovuje Nariadenie vlády SR č.354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Ako sa mám starať o vlastnú studňu?

V prípade vyhovujúcich výsledkov závisí ďalšia kvalita pitnej vody v studni od potenciálnych zdrojov znečistenia v jej okolí. V jej okolí by sa nemali vyskytovať smetiská, hnojiská, žumpy, silážne jamy a akýkoľvek iný zdroj, z ktorého by mohli prenikať nečistoty do studne. Dôležité je aj zabezpečenie bezprostredného okolia, aby voda v studni nemohla byť znečistená napr. stekajúcou dažďovou vodou z povrchu. Ako každá stavba si vyžaduje pravidelnú kontrolu a údržbu a tiež kontrolu napr. pri záplavách alebo iných mimoriadnych situáciách.

Kvalitu vody v studni je potrebné v prípade jej využívania aspoň jedenkrát ročne overiť. Pri nesprávnom umiestnení studne ako aj jej nedostatočnej ochrane sa jej užívateľ vystavuje zdravotným rizikám vodou prenosných ochorení.

Pre umiestnenie a technický stav studní platí STN 75 5115: Vodárenstvo. Studne individuálneho zásobovania vodou.

Ako likvidovať odpadové vody zo žúmp ?

Od marca 2018 nadobudla účinnosť novela "vodného zákona" (zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách). Z hľadiska občanov je dôležitá zákonná úprava vypúšťania odpadových vôd.

Komunálne odpadové vody pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo podzemných vôd musia prejsť čistením. Komunálne odpadové vody občania z domácností odvádzajú a čistia: 

a) verejnou kanalizáciou,

b) individuálnymi systémami - vodotesnými žumpami alebo malými čistiarňami odpadových vôd.

Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný:

  • zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd,
  • žiadať doklad o odvoze,
  • uschovávať doklad o odvoze minimálne 2 roky, nakoľko je povinný na výzvu predložiť doklad ku kontrole.

Kto zabezpečuje odvoz odpadových vôd ?

Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu

Čiže taká osoba, ktorá má na túto činnosť živnostenské oprávnenie. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal.

Doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.

Občan je povinný na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd najviac za posledné 2 roky.