Služba / Vyjadrenie pre :

Cena bez DPH

22 001 / investičný zámer a možnosti napojenia na VV a VK

75€ 

22 002 / vydanie územného rozhodnutia na stavbu VV alebo VK 

75

22 003 / vydanie stavebného povolenia na stavbu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie 

75

22 004/ Vyjadrenie k inému stupňu projektovej dokumentácie ako uvedené v bodoch 22001, 22002, 22003

75€

22 005 / vydanie vyššie uvedené vyjadrenia (22001, 22002, 22003, 22004 ) do 7 pracovných dní od uhradenia žiadosti

150

22006 / výstavbu sídelných celkov z hľadiska požiadaviek na zásobovanie PV, odvádzanie a čistenie OV pre aglomerácie

250

22007 / Predĺženie platnosti vyjadrenia

30€

22008 / zmenu stavby VV alebo VK pred jej dokončením

30

22009 / vydanie vyššie uvedené vyjadrenia (22006, 22007) do 7 pracovných dní od uhradenia žiadosti

60€ 

22010 / Vypracovanie PD drobnej stavby - vodovodná prípojka

300€

22011 / Vypracovanie PD drobnej stavby - kanalizačná prípojka  

300€

22012 / Vypracovanie PD drobnej stavby - vodovodná a kanalizačná prípojka

500€

22015 / Poskytnutie zákresu VV alebo VK na podklade katastrálnej mapy vo formáte DGN alebo DWG

100€

22016 / Poskytnutie zákresu VV alebo VK na podklade katastrálnej mapy vo formáte DGN alebo DWG do 7 pracovných dní od doručenia žiadosti

150€

22018 / Poskytnutie podkladov o vodárenských zdrojoch a odoberaných množstvách vody

50€

22019 / Doprava

1,0/ km

22020 / Strata času

20€/ hod

22017 / Vytýčenie vodovodu alebo kanalizácie v teréne a ich zameranie (formát  DWG, DGN)

objednávka

22021 / Vypracovanie prevádzkového poriadku VV alebo VK alebo doplnku k prevádzkovému poriadku VV a VK

objednávka

22022 / Vypracovanie projektovej dokumentácie - vodohospodárske stavby

objednávka

22023 / Odborná poradenská a konzultačná činnosť

objednávka

22024 / Vypracovanie plánu obnovy vodovodu a kanalizácie

objednávka

22025 / Vypracovanie hydrotechnických výpočtov, návrh odberu PV a produkcie odpadových vôd

objednávka

22026 / Vypracovanie hydrotechnických výpočtov, odtok zrážkových vôd

objednávka

Ceny na stránke sú uvedené bez DPH. Cenník platný od 1.3.2022 ( aktualizácia 1.5.2023 )

PV - Pitná voda

OV - Odpadová voda

VV - Verejný vodovod

VK - Verejná kanalizácia

PD - Projektová dokumentácia