Všeobecné obchodné podmienky

Článok I. Úvodné ustanovenie 

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi poskytovateľom služby, ktorým je Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. a objednávateľom služby v rámci ich zmluvného vzťahu. Právny vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom sa riadi Obchodným zákonníkom a príslušnými platnými právnymi predpismi v oblasti vodného hospodárstva. 

Článok II. Vymedzenie základných pojmov 

Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie: 

a) verejným vodovodom (ďalej len "VV"), súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov pitnou vodou. Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou VV. Za VV ani jeho súčasť sa nepovažujú vodovodné prípojky. Vlastníkom verejného vodovodu môže byť iba subjekt verejného práva. 

b) verejnou kanalizáciou (ďalej len "VK"), prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie komunálnych odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd. VK ani jej súčasťou nie sú kanalizačné prípojky. Vlastníkom verejnej kanalizácie môže byť iba subjekt verejného práva. 

c) Poskytovateľom, Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 

d) Objednávateľom, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si u poskytovateľa objednala služby. 

Článok III. Dodávka služby, dodacie podmienky a zodpovednosť 

3.1. Dodanie služby je možné na základe objednávky objednávateľa riadne doručenej poskytovateľovi, pokiaľ sa poskytovateľ s objednávateľom nedohodnú inak. 

3.2. Objednávateľ neprevezme predmet objednávky, ktorý má zjavné chyby a nesprávnosti. Za chyby zistené po odovzdaní predmetu objednávky zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

3.3. Pre prípad oprávnenej chyby dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť poskytovateľa poskytnúť bezplatné odstránenie chyby, pričom možnosť iného dojednania nie je vylúčená. Poskytovateľ sa zaväzuje prípadné chyby a nesprávnosti odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. 

3.4. Prípadnú reklamáciu predmetu objednávky je objednávateľ povinný uplatniť u poskytovateľa bezodkladne po zistení chyby alebo nesprávnosti, a to v písomnej forme. 

Článok IV. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa 

4.1. Poskytovateľ: a) je oprávnený požadovať od objednávateľa všetky podklady potrebné ku kvalitnému zabezpečeniu služby b) rozhoduje o technickom riešení, umiestnení a parametroch VV a VK d) má právo na úhradu za riadne dodané služby e) je oprávnený požadovať od objednávateľa, aby vykonal na vlastné náklady nevyhnuté úpravy v predloženej projektovej dokumentácii, potrebné pre zabezpečenie služby. f) má právo omietnuť poskytnutie požadovaných služieb, ak objednávateľ nesplní technické a obchodné podmienky určené poskytovateľom. 

4.2. Objednávateľ je oprávnený použiť predmet plnenia iba na účely technického charakteru v zmysle zaslanej objednávky. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom poskytovateľa. 

4.3. Pri spracovaní predmetu objednávky je poskytovateľ povinný dodržiavať obchodné podmienky, na ktoré sa zaviazal, všeobecne záväzné predpisy a technické normy a bude sa riadiť záväznými podkladmi objednávateľa a dohodami oboch strán zmluvného vzťahu. 

4.4. Za porušenie práv a povinností, vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a poskytovateľom spôsobené vyššou mocou zmluvné strany nezodpovedajú. V takom prípade sa obe strany zmluvného vzťahu o tejto udalosti bezodkladne informujú. 

Článok V. Fakturačné a platobné podmienky

 5.1. Ceny za poskytnuté služby sú určené poskytovateľom na základe platného cenník zverejneného na webovej stránke poskytovateľa. 

5.2. Podkladom na zaplatenie služby je zálohová faktúra, ktorá je odoslaná objednávateľovi služby bezodkladne po zaevidovaní jeho žiadosti na objednávku služby. Vyúčtovacia faktúra je zaslaná objednávateľovi spolu s vyhotovenou poskytovanou službou na doručovaciu adresu uvedenú objednávateľom. 

5.3. Platba je splatná v deň splatnosti uvedenom na faktúre. Poskytovateľ má právo vymáhať úroky z omeškania z neuhradených aj čiastočne neuhradených faktúr vo výške podľa platných právnych predpisov. 

5.4. Ak objednávateľ neuhradí čiastku uvedenú v zálohovej faktúre, poskytovateľ má právo neposkytnúť požadované služby. 

5.5. Pri úhrade faktúry je nevyhnutné použiť variabilný symbol uvedený na príslušnej faktúre. 

5.6. Objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť každú zmenu, ktorá má vplyv na zmenu údajov v súvislosti s fakturáciou. 

5.7. Ak deň splatnosti faktúry za služby pripadne na nepracovný deň, splatnosť faktúry je nasledujúci pracovný deň. 

Článok VI. Doručovanie 

6.1. Poskytovateľ doručuje všetky písomnosti na korešpondenčnú adresu určenú objednávateľom, ak nie je dohodnuté inak. 

6.2. Ak objednávateľ požiada o zaslanie dokumentov elektronicky, poskytovateľ zašle dokumenty na vzájomne dohodnutú emailovú adresu objednávateľa. Dokument sa tak považuje za doručený v okamihu jeho elektronického odoslania. 

6.3. Všetky písomnosti, ktoré poskytovateľ zasiela v súvislosti s plnením predmetu objednávky prostredníctvom pošty sa považujú za doručené, a to aj v takých prípadoch, ak objednávateľ: 

  • nevyzdvihol zásielku v odbernej lehote, 
  • uviedol nesprávnu korešpondenčnú adresu, 
  • bol neznámym adresátom, 
  • bol nezastihnutým adresátom, 
  • zomrel, 
  • odmietol zásielku prevziať. 

Článok VII. Spracovanie osobných údajov 

Poskytovateľ vykonáva spracovanie osobných údajov objednávateľa, ktoré je nevyhnutné na plnenie predmetu objednávky v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie predmetu objednávky, a to v súlade so zásadami ochrany osobných údajov zverejnených na webovej stránke poskytovateľa. 

Článok VIII. Záverečné ustanovenia 

8.1. Vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom sa riadia Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom, zákonom o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a príslušnými STN (EN). 

8.2. Prípadné spory súvisiace s predmetom objednávky a vzťahy z nej vyplývajúce sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomnou dohodou a mimosúdnou cestou. 

8.3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť Všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tom, čo bola zmena Všeobecných obchodných podmienok oznámená ich zverejnením na webovú stránku poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený meniť Všeobecné obchodné podmienky v prípade, ak dôjde ku zmene okolností, ktoré platili v čase ich vzniku. Poskytovateľ upovedomí objednávateľa písomne alebo iným vhodným a preukázateľným spôsobom o zmene Všeobecných obchodných podmienok. 

8.4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. 03. 2022.