Rozvoj a zlepšenie infraštruktúry vodovodov a kanalizácie v podtatranskom regióne

07.08.2008

K významným predpokladom rozvoja podtatranského regiónu patrí zvýšenie podielu obyvateľstva zásobovaného pitnou vodou a zabezpečenie stokovania a čistenia odpadových vôd. V súlade s plánom rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií v Slovenskej republike vypracovala Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., plán budovania a rekonštrukcie environmentálnej infraštruktúry na obdobie rokov 2006 až 2013, ako aj stratégiu rozvoja vodovodov a kanalizácií na výhľadové obdobie až do roku 2035.

V rámci plnenia svojich strategických cieľov Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., realizuje alebo pripravuje niekoľko rozsiahlych projektov, ktoré sú spolufinancované aj Európskou úniou. Jedným z nich je projekt Rozvoj a zlepšenie infraštruktúry vodovodov a kanalizácie v podtatranskom regióne, ktorý zahŕňa štyri samostatné stavby:

 • Vodovod pre mesto Podolínec a obec Lomnička
 • Skupinový vodovod pre obce Majere, Červený Kláštor a Lechnica
 • Skupinový vodovod pre obce Odorín, Jamník, Domaňovce a Spišský Hrušov
 • Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd pre obec Hôrka

Hlavné ciele projektu

K hlavným cieľom projektu  patrí:

 • rozvoj a zlepšenie environmentálnej infraštruktúry dobudovaním skupinových vodovodov v deviatich sídlach na území východného Slovenska (Podolínec, Lomnička, Červený Kláštor, Majere, Lechnica, Domaňovce, Odorín, Jamník, Spišský Hrušov)
 • odstavenie závadných a vybudovanie nových moderných vodných zdrojov s dostatočnou kapacitou a kvalitou vody
 • dobudovanie delenej stokovej siete a vybudovanie čistiarne odpadových vôd v obci Hôrka, ktorá by v budúcnosti mohla slúžiť aj obciam Hozelec a Švábovce
 • zvýšenie kvality života viac ako 11 tisíc obyvateľov dotknutých sídiel
 • zníženie regionálnych rozdielov, a to najmä zvýšením počtu obyvateľov napojených na verejné vodovody a kanalizácie (zo súčasných 48% na 94% v prípade vodovodov a zo súčasných 40% na 90% v prípade kanalizácie)

Príprava, realizácia a financovanie projektu

Na príprave a realizácii projektu Rozvoj a zlepšenie infraštruktúry vodovodov a kanalizácie v podtatranskom regióne sa podieľajú Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Implementačná agentúra environmentálnych investičných projektov, Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., a samosprávy projektových oblastí.

Projekt je financovaný z týchto zdrojov:

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) 75% z celk. oprávnených výdavkov
Štátny rozpočet Slovenskej republiky 20% z celk. oprávnených výdavkov
Vlastné zdroje PVS, a.s. 5% z celk. oprávnených výdavkov

Celkové náklady na projekt sa predpokladajú vo výške približne 150 miliónov Sk.

Na realizáciu projektu poskytlo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Základná infraštruktúra, Priorita 2 - Environmentálna infraštruktúra, Opatrenie 2.1 "Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd".

Zmluvní dodávatelia projektu:

 • GAS & OIL ENGINEERING, s. r. o.
 • ARPROG - združenie firiem:
  ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
  COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.
  VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a. s.
 • Hermes plus, spol. s r.o.