Dobudovanie a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd Spišská Nová Ves

20.11.2015

Po piatich rokov prípravy, Podtatranskej vodárenskej spoločnosti sa podarilo začiatkom tohto kalendárneho roku (r. 2014) získať nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves pod kódom ITMS 224110110174, ktorý je spolufinancovaný z kohézneho fondu (KF) v rámci implementácie operačného programu životné prostredie (OP ŽP), prioritná os 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Cieľom tohto projektu je zabezpečenie redukcie vplyvu znečistenia odpadových vôd na kvalitu povrchových vôd toku Hornád a zvýšenie kvality životného prostredia v aglomerácii Spišská Nová Ves dobudovaním a intenzifikáciou jej jestvujúcej ČOV na celkovú kapacitu 48 024 EO v súlade so záväzkami SR voči EU. Implementovaná technológia čistenia odpadových vôd zohľadňuje požiadavky Rámcovej smernice o vodách 2000/60/EC, Smernice 91/271/EHS ako aj požiadavky národnej legislatívy (najmä NV SR 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd). Je nesporné, že realizácia projektu v danej oblasti prispeje k zníženiu záťaže životného prostredia a k zvýšeniu kvality života obyvateľov. Pozitívny vplyv sa taktiež prejaví vo vylepšení kvalitatívnych parametrov podzemných i povrchových vodných zdrojov v danom projektovom území. Vybudovanie environmentálnej infraštruktúry, do ktorej patrí aj verejná kanalizácia vrátane ČOV, predstavuje základný rozvojový prvok akéhokoľvek regiónu. Z uvedeného dôvodu sa po realizácii projektu očakáva aj ekonomický rozvoj celej projektovej oblasti.

Merateľné ukazovatele projektu:

Názov merateľného ukazovateľa výsledku Merná jednotka Plánovaný stav po ukončení projektu
Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV ks 1
Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu osôb 1535

Projekt prispeje aj k zabezpečeniu zamestnanosti v aglomerácii Kežmarok vytvorením 1 nového pracovného miesta priamo na čistiarni odpadových vôd.

Investičné a oprávnené výdavky projektu:

Max. výška celkových investičných výdavkov projektu pre realizáciu aktivít projektu predstavuje sumu 18,638 mil. € bez DPH, celkové oprávnené výdavky aktivít projektu (dobudovanie a intenzifikácia ČOV vrátane nákladov na výkon stavebného dozoru a refundáciu projektovej prípravy projektu) predstavujú 18,515 mil. €, pričom Poskytovateľ (MŽP SR) poskytne Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. nenávratný finančný príspevok do výšky 17,589 mil. €. Zvyšok tvorí spolufinancovanie Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej len PVS, a.s.).

Zmluvné vzťahy v rámci realizácie projektu:

Zmluva o poskytnutí NFP (ZoPNFP) c. 140/1.2 MP/2014 bola podpísaná s Poskytovateľom dňa 08.04.2014 a v priebehu roku bola aktualizovaná Dodatkom č. 1. Následne prebehli administratívne kontroly verejného obstarávania všetkých zmlúv, ktoré sa týkajú realizácie tohto diela. Na základe pozitívnych výsledkov týchto kontrol bolo možné začať financovať výdavky projektu. Z uvedeného dôvodu, v súlade so zmluvnými podmienkami, bola začatá výstavba v areáli ČOV Spišská Nová Ves dňa 09.05.2014, kedy PVS, a.s. zároveň odovzdala stavenisko zhotoviteľovi, ktorým je Združenie ZIPP - ARPROG ČOV Spišská Nová Ves. Výkon služieb stavebného dozoru zabezpečuje firma Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Účastníkom realizácie projektu je firma AD Consult, a.s., ktorá zabezpečuje jeho riadenie.

Predpokladaný časový harmonogram projektu:

V zmysle ŽoPNFP je nutné všetky aktivity projektu ukončiť najneskôr do 31.12.2015. V súlade so zmluvnými podmienkami na práce je lehota výstavby stanovená na 24 mesiacov s následnou 12 mesačnou skúšobnou prevádzkou. Na základe predbežných rokovaní so zhotoviteľom, ako aj pripravovaných opatrení v rámci technického riešenia projektu, sa očakáva, že lehota výstavby sa bude dať skrátiť tak, aby bola totožná s hore uvedenou lehotou ukončenia projektu. Súčasné tempo realizácie výstavby potvrdzuje realitu očakávaného ukončenia výstavby na jeseň r. 2015.

Záver:

Realizácia projektu zabezpečí, v rámci prioritnej osi 1 OP ŽP Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd KF s využitím jej špecifického cieľa Znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR a uplatnením operačného cieľa Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ, dosiahnutie globálneho cieľa OP ŽP, čo predstavuje zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR.

Fotogaléria