Vyjadrenie k projektovej dokumentácii 

Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. (PVS, a.s.) ako vlastník majetku verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa vyjadruje k projektovým dokumentáciám vo fáze zámeru, štúdie a pre všetky úrovne správnych konaní (územné, stavebné, kolaudačné) v zmysle zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, podľa §4, §15, §16, §22, §23. PVS, a.s. sa vyjadruje hlavne k možnosti napojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, kapacitným možnostiam a koncepcie rozvoja vodohospodárskej infraštruktúry. 

Ak nepožiadate inak, vyjadrenie Vám bude doručené poštou v tlačenej forme. 

Služba je spoplatnená podľa aktuálne platného cenníka.

Email pre odosielanie žiadosti: objednavky@pvsas.sk


Požadované prílohy


Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre investičný zámer a možnosti napojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu

Projektová dokumentácia stavby:

 • technická správa s výpočtom potreby vody, množstva odpadových a dažďových vôd
 • situácia stavby na podklade katastrálnej mapy
 • situácia širších vzťahov

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie

Projektová dokumentácia stavby pre územné rozhodnutie:

 • technická správa s výpočtom potreby vody, množstva odpadových a dažďových vôd
 • podrobná situácia stavby na podklade katastrálnej mapy
 • situácia širších vzťahov
 • Vyjadrenie PVS, a.s. k nižším stupňom projektovej dokumentácie

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia na stavbu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie

Projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie:

 • technická správa s výpočtom potreby vody, množstva odpadových a dažďových vôd
 • podrobná situácia stavby na podklade katastrálnej mapy
 • situácia širších vzťahov • pozdĺžne profily a vzorové priečne rezy
 • kladačská schéma
 • vyjadrenie PVS, a.s. k nižším stupňom projektovej dokumentácie

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia na stavbu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie do 7 dní

Projektová dokumentácia stavby pre územné rozhodnutie:

 • technická správa s výpočtom potreby vody, množstva odpadových a dažďových vôd
 • podrobná situácia stavby na podklade katastrálnej mapy
 • situácia širších vzťahov Projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie:
 • technická správa s výpočtom potreby vody, množstva odpadových a dažďových vôd
 • podrobná situácia stavby na podklade katastrálnej mapy
 • situácia širších vzťahov • pozdĺžne profily a vzorové priečne rezy
 • kladačská schéma
 • vyjadrenie PVS, a.s. k nižším stupňom projektovej dokumentácie

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii týkajúcej sa výstavby sídelných celkov z hľadiska požiadaviek na zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd pre aglomerácie

Projektová dokumentácia stavby:

 • technická správa s výpočtom potreby vody, množstva odpadových a dažďových vôd
 • situácia stavby na podklade katastrálnej mapy
 • situácia širších vzťahov

Predĺženie platnosti vyjadrenia k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

Projektová dokumentácia stavby pre územné rozhodnutie:

 • technická správa s výpočtom potreby vody, množstva odpadových a dažďových vôd
 • podrobná situácia stavby na podklade katastrálnej mapy
 • situácia širších vzťahov

Projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie:

 • technická správa s výpočtom potreby vody, množstva odpadových a dažďových vôd
 • podrobná situácia stavby na podklade katastrálnej mapy
 • situácia širších vzťahov
 • pozdĺžne profily a vzorové priečne rezy
 • kladačská schéma

Projektová dokumentácia realizácie stavby:

 • technická správa s výpočtom potreby vody, množstva odpadových a dažďových vôd
 • rozpočet stavby s výkazom výmer
 • podrobná situácia stavby na podklade katastrálnej mapy
 • situácia širších vzťahov
 • pozdĺžne profily a vzorové priečne rezy
 • vytyčovacie súradnice
 • podrobná kladačská schéma
 • Pôvodné vyjadrenie PVS, a.s. č. k projektovej dokumentácii stavby pre územné rozhodnutie
 • Pôvodné vyjadrenie PVS, a.s. č. k projektovej dokumentácii stavby pre stavebné povolenie
 • Pôvodné vyjadrenie PVS, a.s. č. k projektovej dokumentácii realizácie stavby

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii k zmene stavby verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie pred jej dokončením

Projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie:

 • technická správa s výpočtom potreby vody, množstva odpadových a dažďových vôd
 • podrobná situácia stavby na podklade katastrálnej mapy
 • situácia širších vzťahov 
 • pozdĺžne profily a vzorové priečne rezy
 • kladačská schéma Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia:
 • technická správa s výpočtom potreby vody, množstva odpadových a dažďových vôd
 • podrobná situácia stavby na podklade katastrálnej mapy
 • situácia širších vzťahov  
 • pozdĺžne profily a vzorové priečne rezy
 • kladačská schéma Porealizačné zameranie:
 • technická správa
 • situácia
 • zoznam súradníc
 • vyjadrenie PVS, a.s. k projektovej dokumentácii