Poskytnutie zákresu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie na podklade katastrálnej mapy

Na základe žiadosti Vám bude poskytnutá informácia, či sa na vymedzenom záujmovom území žiadateľa nachádzajú či nenachádzajú inžinierske siete v správe PVS, a.s. a prevádzke PVPS, a.s. alebo poskytnutie zákresu sietí v správe PVS, a.s. a v prevádzke PVPS, a.s. pre potreby správneho konania. 

Zákres siete Vám vieme poskytnúť ako v tlačenej tak v digitálnej forme. (formáty pdf, dgn, dwg)

Služba je spoplatnená podľa aktuálne platného cenníka

Email pre odosielanie žiadosti: objednavky@pvsas.sk


Požadované prílohy

  • záujmové územie vyznačené v katastrálnej mape