Poskytnutie informácií o majetku verejných vodovodov, verejných kanalizácií a vodných zdrojov

O zákres inžinierskych sietí v majetku PVS, a.s. je potrebné požiadať u prevádzkovateľa PVPS, a.s. https://pvpsas.sk/ 

Na základe žiadosti Vám bude poskytnutá informácia, či sa na vymedzenom záujmovom území nachádzajú či nenachádzajú inžinierske siete v majetku PVS, a.s. 

Na základe objednávky Vám vieme poskytnúť podklady pre potreby spracovania projektovej dokumentácie v .DGN alebo .DWG formáte. 

Služba je spoplatnená podľa aktuálne platného cenníka

Email pre odosielanie žiadosti: objednavky@pvsas.sk


Požadované prílohy

  • záujmové územie vyznačené v katastrálnej mape