Požadované prílohy k vyjadreniu 

Pozrite si tiež aktuálne platnú platnú legislatívu tu.

Poskytnutie zákresu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie na podklade katastrálnej mapy 

 • záujmové územie vyznačené v katastrálnej mape

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre investičný zámer a možnosti napojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu 

Projektová dokumentácia stavby: 

 • technická správa s výpočtom potreby vody, množstva odpadových a dažďových vôd 
 • situácia stavby na podklade katastrálnej mapy 
 • situácia širších vzťahov 

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie  

Projektová dokumentácia stavby pre územné rozhodnutie: 

 • technická správa s výpočtom potreby vody, množstva odpadových a dažďových vôd 
 • podrobná situácia stavby na podklade katastrálnej mapy 
 • situácia širších vzťahov 
 • Vyjadrenie PVS, a.s. k nižším stupňom projektovej dokumentácie 

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia na stavbu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie  

Projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie: 

 • technická správa s výpočtom potreby vody, množstva odpadových a dažďových vôd
 • podrobná situácia stavby na podklade katastrálnej mapy
 • situácia širších vzťahov • pozdĺžne profily a vzorové priečne rezy 
 • kladačská schéma 
 • vyjadrenie PVS, a.s. k nižším stupňom projektovej dokumentácie 

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia na stavbu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie do 7 dní

Projektová dokumentácia stavby pre územné rozhodnutie: 

 • technická správa s výpočtom potreby vody, množstva odpadových a dažďových vôd 
 • podrobná situácia stavby na podklade katastrálnej mapy 
 • situácia širších vzťahov Projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie:
 • technická správa s výpočtom potreby vody, množstva odpadových a dažďových vôd 
 • podrobná situácia stavby na podklade katastrálnej mapy 
 • situácia širších vzťahov • pozdĺžne profily a vzorové priečne rezy 
 • kladačská schéma 
 • vyjadrenie PVS, a.s. k nižším stupňom projektovej dokumentácie 

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii týkajúcej sa výstavby sídelných celkov z hľadiska požiadaviek na zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd pre aglomerácie 

Projektová dokumentácia stavby:

 • technická správa s výpočtom potreby vody, množstva odpadových a dažďových vôd 
 • situácia stavby na podklade katastrálnej mapy 
 • situácia širších vzťahov 

Predĺženie platnosti vyjadrenia k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

Projektová dokumentácia stavby pre územné rozhodnutie: 

 • technická správa s výpočtom potreby vody, množstva odpadových a dažďových vôd 
 • podrobná situácia stavby na podklade katastrálnej mapy 
 • situácia širších vzťahov 

Projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie: 

 • technická správa s výpočtom potreby vody, množstva odpadových a dažďových vôd 
 • podrobná situácia stavby na podklade katastrálnej mapy 
 • situácia širších vzťahov 
 • pozdĺžne profily a vzorové priečne rezy 
 • kladačská schéma

Projektová dokumentácia realizácie stavby: 

 • technická správa s výpočtom potreby vody, množstva odpadových a dažďových vôd 
 • rozpočet stavby s výkazom výmer 
 • podrobná situácia stavby na podklade katastrálnej mapy 
 • situácia širších vzťahov
 • pozdĺžne profily a vzorové priečne rezy 
 • vytyčovacie súradnice
 • podrobná kladačská schéma 
 • Pôvodné vyjadrenie PVS, a.s. č. k projektovej dokumentácii stavby pre územné rozhodnutie 
 • Pôvodné vyjadrenie PVS, a.s. č. k projektovej dokumentácii stavby pre stavebné povolenie 
 • Pôvodné vyjadrenie PVS, a.s. č. k projektovej dokumentácii realizácie stavby 

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii k zmene stavby verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie pred jej dokončením 

Projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie: 

 • technická správa s výpočtom potreby vody, množstva odpadových a dažďových vôd 
 • podrobná situácia stavby na podklade katastrálnej mapy 
 • situácia širších vzťahov • pozdĺžne profily a vzorové priečne rezy 
 • kladačská schéma Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia:
 • technická správa s výpočtom potreby vody, množstva odpadových a dažďových vôd 
 • podrobná situácia stavby na podklade katastrálnej mapy 
 • situácia širších vzťahov • pozdĺžne profily a vzorové priečne rezy 
 • kladačská schéma Porealizačné zameranie: 
 • technická správa 
 • situácia 
 • zoznam súradníc 
 • vyjadrenie PVS, a.s. k projektovej dokumentácii

Vypracovanie projektovej dokumentácie drobnej stavby - vodovodná prípojka alebo kanalizačná prípojka

 • kópia z katastrálnej mapy 
 • situácia stavby v dwg formáte 
 • počet osôb / zamestnancov 
 • predpokladaná potreba vody 

Vypracovanie prevádzkového poriadku verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie 

 • porealizačné zameranie stavby
 • projektová dokumentácia stavby 
 • stavebný denník
 • územné rozhodnutie 
 • stavebné povolenie

Vypracovanie projektovej dokumentácie - vodohospodárske stavby 

 • polohopisné a výškopisné zameranie doplnené podzemnými inžinierskymi sieťami a právnym stavom v dwg formáte
 • situácia stavby v dwg formáte