Realizované projekty

Vodojem Ždiar

06.09.2021

Realizáciou projektu "Vodojem Ždiar" sa zabezpečila bezproblémová dodávka, kvalita a hygienické zabezpečenie pitnej vody pri súčasnom zlepšení podmienok prístupu zvýšeného podielu obyvateľstva k hromadnému zásobovaniu pitnou vodu v obci Ždiar.

Po piatich rokov prípravy, Podtatranskej vodárenskej spoločnosti sa podarilo začiatkom tohto kalendárneho roku (r. 2014) získať nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves pod kódom ITMS 224110110174, ktorý je spolufinancovaný z kohézneho fondu (KF) v rámci implementácie operačného programu...

Projekt Dobudovanie kanalizácií a čistiarne odpadových vôd (ČOV) pre aglomeráciu Stará Ľubovňa pod kódom ITMS 24110110083 je spolufinancovaný z kohézneho fondu (KF) v rámci implementácie operačného programu životné prostredie (OP ŽP), prioritná os 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie...

K významným predpokladom rozvoja podtatranského regiónu patrí zvýšenie podielu obyvateľstva zásobovaného pitnou vodou a zabezpečenie stokovania a čistenia odpadových vôd. V súlade s plánom rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií v Slovenskej republike vypracovala Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., plán budovania a rekonštrukcie...